Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114858 - Gas analyzer with intelligent interface for high volume applications

Alternativ tittel: E!114858 - GAINFUL

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

323215

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Vi skal levere en miniatyrisert, lavkost, inspeksjonsinstrument for kvalitetskontroll av gassinnholdet i pakker inneholdende matvarer eller farmasøytika. Formålet er å sikre produktets holdbarhetstid og kvalitet. En kompakt gassanalysator basert på laserspektroskopi, inneholdende en intelligent TDLAS-platform og en innovativ digital ytelsesmodell for laseren, vil redusere kostnadene og maksimere instrumentets ytelse. Instrumentet vil bli en game-changer i segmentet for inspeksjon av embalasje. Avfallsreduksjon i matvare- og farmasøytisk produksjon er viktig for å nå FNs bærekraftsmål. En løsning er embalasje med modifisert atmosfære (MAP, Modified AtmosPhere) for å forlenge holdbarheten og bevare produktets kvalitet. Inspeksjon av gassinnhold og forseglingsegenskaper er essensielt for å sikre korrekt MAP-embalasje. Nåværende inspeksjonsinstrumenter er ikke spesielt egnet siden de er beheftet med kort levetid, høy vedlikeholds- og driftskostnader.

The instrument will be sold and promoted through Gasporox and its distributors targeting the food and pharmaceutical packaging industries and its over 100 000 production lines as well as package laboratories. The instrument will fill a void that competitive technologies cannot compete with by applicability, price, size, usability, and robustness. The developed compact laser analyzer and the components will be further marketed for other areas.

We will deliver a handheld low-cost inspection instrument for quality control of gases in packages containing food and pharmaceutics to ensure the product shelf life and quality. A compact gas analyzer based on laser spectroscopy, driven by an intelligent TDLAS platform and an innovative digital laser performance model will reduce the cost and maximize the instrument performance. The instrument will be a game-changer in the packaging inspection segment. Reduction of food and pharmaceutical waste is of critical importance to reach the UN sustainable goals. One solution is packaging with modified atmosphere (MAP) to prolong the shelf life and preserve product quality. Inspection of gas content and sealing properties are essential to ensure correct MAP packaging. Present inspection instruments are not very attractive as they suffer from limited lifetime, high maintenance, and operator costs.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)UtviklingsarbeidAnvendt forskningNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetBransjer og næringerVareproduserende industriIKT forskningsområdeInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidInternasjonaliseringArtikkel 185 (ny fra 2014)Eurostars2Digitalisering og bruk av IKTBioteknologiIndustriell bioteknologiInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningLTP3 Uttesting og kommersialisering av FoUBransjer og næringerIKT-næringenLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBioteknologiPortefølje InnovasjonMatTrygg verdikjedeLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapIKT forskningsområdeSmarte komponenterArtikkel 185 (ny fra 2014)MatPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakPortefølje ForskningssystemetAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Bransjer og næringerNanoteknologi/avanserte materialerFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonFNs BærekraftsmålLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierPortefølje Mat og bioressurserLTP3 IKT og digital transformasjonPortefølje Muliggjørende teknologierPolitikk- og forvaltningsområderAvanserte produksjonsprosesserDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensMatNæringsmiddel og foredling