Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114858 - Gas analyzer with intelligent interface for high volume applications

Alternativ tittel: E!114858 - GAINFUL

Tildelt: kr 5,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

323215

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Vi skal levere en håndholdt, lavkost, inspeksjonsinstrument for kvalitetskontroll av gassinnholdet i pakker inneholdende matvarer eller farmasøytika. Formålet er å sikre produktets holdbarhetstid og kvalitet. En kompakt gassanalysator basert på laserspektroskopi, inneholdende en intelligent TDLAS-platform og en innovativ digital ytelsesmodell for laseren, vil redusere kostnadene og maksimere instrumentets ytelse. Instrumentet vil bli en game-changer i segmentet for inspeksjon av embalasje. Avfallsreduksjon i matvare- og farmasøytisk produksjon er viktig for å nå FNs bærekraftsmål. En løsning er embalasje med modifisert atmosfære (MAP, Modified AtmosPhere) for å forlenge holdbarheten og bevare produktets kvalitet. Inspeksjon av gassinnhold og forseglingsegenskaper er essensielt for å sikre korrekt MAP-embalasje. Nåværende inspeksjonsinstrumenter er ikke spesielt egnet siden de er beheftet med kort levetid, høy vedlikeholds- og driftskostnader.

We will deliver a handheld low-cost inspection instrument for quality control of gases in packages containing food and pharmaceutics to ensure the product shelf life and quality. A compact gas analyzer based on laser spectroscopy, driven by an intelligent TDLAS platform and an innovative digital laser performance model will reduce the cost and maximize the instrument performance. The instrument will be a game-changer in the packaging inspection segment. Reduction of food and pharmaceutical waste is of critical importance to reach the UN sustainable goals. One solution is packaging with modified atmosphere (MAP) to prolong the shelf life and preserve product quality. Inspection of gas content and sealing properties are essential to ensure correct MAP packaging. Present inspection instruments are not very attractive as they suffer from limited lifetime, high maintenance, and operator costs.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS

Temaer og emner

InternasjonaliseringNanoteknologi/avanserte materialerHelse, miljø og sikkerhetVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)LTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringInternasjonalt samarbeid om utlysningAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)Politikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerLTP2 IKT og digital transformasjonLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktMatNanoteknologi/avanserte materialerMatTrygg verdikjedePortefølje Muliggjørende teknologierFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonLTP2 Rettede internasjonaliseringstiltakDigitalisering og bruk av IKTPrivat sektorPolitikk- og forvaltningsområderMatNæringsmiddel og foredlingAvanserte produksjonsprosesserBioteknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensArtikkel 185 (ny fra 2014)Eurostars2IKT forskningsområdeSmarte komponenterUtviklingsarbeidBransjer og næringerVareproduserende industriArtikkel 185 (ny fra 2014)Digitalisering og bruk av IKTIKT forskningsområdeBransjer og næringerIKT-næringenLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoUPortefølje Industri og tjenestenæringerBioteknologiIndustriell bioteknologiPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeid