Tilbake til søkeresultatene

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena

Nettverk for forskningsdrevet innovasjon i kultursektoren

Tildelt: kr 0,25 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

323219

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Behovet for forskningsdrevet innovasjon i kultursektoren er kraftig forsterket gjennom kombinasjonen av trender som har virket over tid og systemsjokket koronakrisen har medført. Kultursektoren sto overfor utfordringer allerede før koronakrisen. Barn og unges kulturbruk er i stor grad flyttet til digitale kanaler. Norske kunst- og kulturaktører når i variert grad frem til publikum, i økt konkurranse med internasjonale aktører. Sektoren er svært hardt rammet av koronakrisen, og har respondert raskt og kreativt med digital kulturformidling. Dessverre er digital kulturformidling ikke økonomisk bærekraftig i den formen vi nå har sett. Formålet med prosjektet har vært å fremme økonomisk bærekraft for kultursektoren gjennom å etablere et nettverk for forskningsdrevet innovasjon, med vekt på digitalisering og endret publikums¬adferd. Nettverket skal skape tettere samarbeid mellom kulturaktørene og forskere, og derigjennom danne grunnlag for prosjektsøknader til Forskningsrådet.

Formålet med prosjektet er å fremme økonomisk bærekraft for kultursektoren. Det skal oppnås ved å etablere et nettverk for forskningsdrevet innovasjon, med vekt på digitalisering og endret publikumsadferd. Nettverket vil bli etablert gjennom et mobiliseringsprosjekt, som arrangerer en serie samlinger med representanter fra kultursektoren og forskningen med fokus på sektorens innovasjonsutfordringer. Samlingene vil bruke korona og digitalisering av kultursektoren som rød tråd. Rekruttering til nettverket vil gjøres stegvis, ved at prosjektet kan by på relevante analyser og innhold fra tidligere gjennomførte prosjekter. Dette vil i sin tur motivere for de langsiktige innovasjonsprosjektene som nettverket skal initiere. Mobiliseringsprosjektet vil utgjøre oppstartsfasen for nettverket. Primærhensikten med nettverket er å etablere samarbeid på tvers av ovennevnte grenselinjer for på den måten å danne grobunn for forskningsdrevet innovasjon i en lite FoU-moden sektor. Målet for mobiliseringsprosjektet er å identifisere prosjekteier og-deltakere for 1-2 konkrete FoU-søknader, med utspring i nettverket. Blant relevante tema for FoU-søknader kan være: hvordan norsk kultursektor etablere et digitalt kulturhus i samarbeidskonkurranse med de store internasjonale aktørene? Mulige forretningsmodeller for ulike deler av kultursektoren, hvis en større andel av konsumet gjøres digitalt? Hvordan kan kunstig intelligens og maskinlæring fremme sektorens innsikt i sitt publikum og hvordan kulturen interagerer med dem? Hvordan kan immaterielle rettigheter forvaltes slik at det utløser innovasjon på den ene siden, og samtidig sikrer rettighetshaverne på den andre? Hvordan kan digital formidling av kunst og kultur fremme publikums bruk? Hvordan kan krisedrevet innovasjon fremme kultur-Norge, og gjøre sektoren mer bærekraftig? Hvilken infrastruktur kan understøtte et slikt digitalt kulturhus?

Aktivitet:

BIA-Brukerstyrt innovasjonsarena