Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Digital samhandling for økt Sirkularitet i Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (DigSirk i BAE)

Tildelt: kr 0,30 mill.

Prosjektnummer:

323224

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Det er et stort behov for å omstille bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen (BAE-næringen) til helhetlige, grønne og sirkulære verdikjeder. BAE-næringen har i dag lineære verdikjeder hvor uttak, fremstilling og produksjon av nye materialer fører til store klimagassutslipp og tap av ressurser i hele verdikjeden. For å klare omstillingen er det nødvendig å utvikle et sirkulært digitalt økosystem. Dette kan ikke gjennomføres av en enkeltaktør, det krever involvering fra en rekke aktører i hele verdinettverket slik at økosystemet kan bidra til nye arbeidsplasser, konkurransekraft og verdiskapning på tvers av hele næringen. Forprosjektet blir gjennomført i felleskap av fire hovedpartnere; Circular Norway AS (CN), Veidekke AS (V), Schibsted ASA (S) og NTNU. Alle de fire hovedpartnerne har lang erfaring med prosjektledelse og -styring, og tilstrekkelig FoU- og markedskompetanse for å gjennomføre et slikt prosjekt. Målet med dette forprosjektet er å etablere et konsortium som har evne, vilje og riktig kompetanse og nettverk til å gjennomføre et hovedprosjekt med mål om å etablere en innovativ og digital infrastruktur som inkluderer en markedsplass for sekundære (brukte) materialer. Digital samhandling i BAE- næringen blir pekt på som nøkkelen for å redusere næringens klima- og materialfotavtrykk. Det er her vi bidrar. Infrastrukturen skal bidra til en samhandlingsplattform for aktører i BAE-næringen hvor byggematerialer kan scannes i byggene de står i, kvalitetsvurderes, videreformidles, lagres og transporteres til nye eiere.

Aktivitet:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform