Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 NINA (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Denne oppgaven ser på bevaringsøkologi gjennom menneskelig bruk og hvordan mennesker forvalter naturen. Spesielt ved å teste kommunikasjonstiltak i nasjonalparker og vurdere tiltak for å legge til rette for bærekraftig menneskelig bruk av naturen. Forvaltningen har ofte brukt kommunikasjon som et sentralt verktøy for å håndtere balansen mellom turisme-/rekreasjonsutvikling og miljøvern. Kommunikasjonstiltak i nasjonalparker er forstått å bidra til beskyttelse av naturmiljøer gjennom å beskrive (aksepterte) betydninger av steder eller øke besøkendes forståelse av et sted, samtidig som naturveiledning kan øke besøkendes opplevelser og tilfredshet. Tidligere forskning har avdekket at naturveiledning kan øke besøkendes forståelse av naturvern og bidra til utvikling av miljøvennlige holdninger og normer. Men hvordan folk faktisk ser på sine egne påvirkninger og deres forhold til naturen i forbindelse med deres atferd har fått lite oppmerksomhet. I mitt phd.-prosjekt fokuserer jeg på menneskelig atferd som har til hensikt å styrke gode relasjoner til naturen ved å se på avfallshåndtering og treskader i forbindelse med bålbrenning i Femundsmarka Nasjonalpark. Prosjektet argumenterer for at ved å avdekke meningsfulle menneske-natur-relasjoner, kan vi fokusere på kommunikasjon som forbedrer besøkendes kapasitet til å motta og svare på informasjon på en annen og forhåpentligvis mer bærekraftig måte. I 2022 er det publisert review protokoll i tidsskriftet Environmental Evidence (Selvaag et al. 2022). Selve litteraturgjennomgangen er også gjennomført og levert til samme tidsskrift. Det er startet på en artikkel om sosiale medier og besøksforvaltning i Femundsmarka og en artikkel om nasjonalparkforvaltning i Norge. Det har også blitt planlagt og gjennomført feltarbeid sommeren 2022 i Femundsmarka nasjonalpark. Her ble det registrert avfall og skader på trær i tilknytning til leirplasser. Gjennomført intervjuer (n=49) og observasjonsstudier for å få mer kunnskap om avfallshåndterings- og bålatferd. Feltarbeidet har gitt viktig input for å designe intervensjonsstudier for sommeren 2023. Det har også blitt planlagt og gjennomført workshop for rådgivende utvalg for Femundsmarka nasjonalpark om temaer og hatt befaring og møter med nasjonalparkstyret. Selvaag har fullført kurs i Environmental Storytelling på NTNU og metodekurset Situated research på UIO. Selvaag har også vært hjelpelærer på emnet Naturveiledning på NMBU og deltatt på sommerskolen til Alternet i Frankrike. Prosjektet og resultater er presentert i flere fora. Selvaag har holdt forelesninger på NMBU (naturveiledning) og INN (Nature-based tourism and ecotourism) og hatt foredrag på konferansen IASNR i Costa Rica, besøksforvaltningsseminar på NMBU og Pathways-konferanse i Nederland. Den siste måneden vil bli brukt på å utforme en konseptuell tekst om metodebruk og starte planleggingen av tiltak som skal testes ut i Femundsmarka for å redusere avfall og skader på trær fra bålbrenning.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder