Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NINA (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Vann er et viktig økologisk krav for liv på jorden. Det utgjør mer enn 70% av planetens overflate, mens bare omtrent 2% av overflaten er ferskvann. Ferskvannsøkosystemer regnes som hotspots for biologisk mangfold, og gir et habitat til omtrent 10 % av alle beskrevne dyrearter. Globalt blir ferskvannsforekomster tømt, de relaterte økosystemene blir vraket, og biologisk mangfold avtar i mange skalaer. Derfor er langsiktig overvåking av biologisk mangfold i ferskvann ikke bare nødvendig for å måle endringene i biologisk mangfold, men overvåkingen må også bli utvidet til å inkludere flere arter og områder. Molekylær identifikasjon av organismer gjennom high-throughput sekvenseringsteknikker har vært en game changer i økosystemovervåking, og gitt økt taksonomisk oppløsning, mer objektive identifikasjoner, potensielle kostnadsreduksjoner og reduserte behandlingstider. DNA-metastrekkoding av bulkprøver og miljø-DNA er nå utbredt, men bruken av disse metoder er ennå ikke ofte implementert i nasjonale overvåkingsprogrammer. Mens metastrekkoding av bulkprøver involverer ekstrahering av DNA fra organismer i en prøve, innebærer miljø-DNA-analyse å ekstrahere DNA direkte fra miljøprøver, som kan inkludere mikroorganismer, meiofauna og spor av større dyr som larvestadier, hud- og hårceller, kjønnsceller, avføring og fritt DNA bundet til partikler. I Norge gjennomføres ferskvannsovervåking i samsvar med EUs vannrammedirektiv (WFD) på flere administrative nivåer, inkludert nasjonale overvåkingsprogrammer for rennende vann, små og store innsjøer. Disse programmene fokuserer vanligvis på en brøkdel av det faktiske biologiske mangfoldet i de overvåkede habitatene. DNA-metastrekkoding av både bulkprøver og miljø-DNA-prøver er relevante verktøy for utvidet fremtidig ferskvannsovervåking i Norge. Målet med dette PhD-prosjektet er (1) å utvikle vurderingsprotokoller basert på (miljø-)DNA-metastrekkoding av bunndyr, småkreps og fisk, og som kunde brukes som standard overvåkingsverktøy for vurdering av økologisk tilstand i innsjøer, og (2) evaluere effekten av forbedret taksonomisk oppløsning fra molekylære teknikker på å vurdere økologisk tilstand i innsjøer, både ved å utvide antall analyserte arter og ved å identifisere flere til artsnivå. Så langt har prosjektet fokusert på omfattende prøvetaking, og vil gå videre til å analysere prøvene neste år.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder