Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 3 NIBIO (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Skogsektoren trenger et godt utbygd og vedlikeholdt nettverk av skogsbilveier for å kunne forsyne foredlingsindustrien med råvarer fra skogen. Transport av virke fra skogen til industrien foregår med tømmervogntog. I dag har en slik tømmervogntog en totalvekt opp til 60 tonn og en lengde opp til 24 meter. Når det bygges nye skogsbilveier blir det tatt høyde for disse kjøretøydimensjoner, slik at vogntoget kan kjøre jevnt og trygt gjennom svinger og opp og ned bratte partier. Dette er en forutsetning for effektiv logistikk. Av de rundt 44.000 km med skogsbilveier vi har i Norge i dag er ca. 29.300 km bygd før 1980, altså i en tid hvor tømmerbiler hadde både lavere vekt og lengde. Det betyr at rundt 67 % av skogsveinettet ikke er tilpasset transport med dagens tømmervogntog. Når tømmervogntog ikke kan utnytte hele veinettet, eller er begrenset av veilkasse og -tilstand, kan dette føre til: - ineffektive verdikjeder - lav utnyttelsesgrad av produksjonsareal og transportkapasitet - ulykker og skader - høyere produksjonskostnader For en målrettet oppgradering av gamle skogsbilveier og en effektiv bruk av ressurser trenger vi informasjon om hvor disse veiene ligger, og hva oppgraderings- eller utbedringsbehov på disse veiene er. Den nasjonale veidatabanken inneholder ingen informasjon om veigeometri, og veiklasser er registrert kun for veier bygd etter 1990. Målet med prosjektet er å utvikle en rutine for å analysere skogsbilveiens geometri, og identifisere veistrekninger som ikke møter dagens krav til f.eks. svingradius og bratthet. Vi skal analysere eksisterende laser data med hjelp av deep learning algoritmer for å lokalisere veikanter. Ut fra dette kan skogsbilveiens senterlinje beregnes, som vil gi oss informasjon om svingradius, helling, og veibredde. Med denne informasjonen kan vi klassifisere veinettet iht. veinormalene. Dette vil fortelle oss hvilken type tømmervogntog veiene er egnet til. Resultatene skal bidra til en effektiv og framtidsrettet bruk av ressurser, øke kunnskap om veinettets tilstand, og støtte arbeidet med modernisering av skogsveinettet i Norge.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder