Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 1 CICERO (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Prosjektmål Dette PhD-prosjektet handler om land-atmosfære-interaksjoner, nærmere bestemt den kombinerte effekten av landoverflateforhold og atmosfærisk sirkulasjon for dannelsen av hetebølger i Nord-Europa. Prosjektet tar sikte på å skille ut i hvilken grad egenskapene til ulike landoverflater påvirker hyppigheten, intensiteten og varigheten til hetebølger i regionen Norge, Sverige og Finland. Bakgrunn Hetebølger har forekommet hyppigere i Nord-Europa i løpet av de siste årene, i tråd med global oppvarming som er mest fremtredende på høye breddegrader. Høye ekstreme lufttemperaturer nær bakken om sommeren er et resultat av en kombinasjon av både lokalskala termodynamiske faktorer (utvekslingen av energi- og fuktighetsflukser på landoverflaten), og de storskala dynamiske faktorene (atmosfærisk sirkulasjon - hovedsakelig episoder med blokkerende høytrykk). De viktigste variablene for vurdering av land-atmosfære-tilbakekoblinger i denne regionen er endringer i lufttemperatur nær bakken, snøegenskaper og fuktighet i jorda. Metodikk En koblet land- og atmosfæreklimamodell WRF-CTSM (Weather Research and Forecasting model, WRF and Community Terrestrial Systems Model, CTSM) er valgt som hovedverktøy for å kunne evaluere det relative bidraget til de viktigste driverne for forekomsten av hetebølger og undersøke deres mest utsatte områder. WRF-CTSM representerer forskningsfronten i klimamodelleringsmiljøet og forener de nyeste modellutviklingene utført innenfor klima-, vær-, vann- og økosystemforskning. Modellverktøyet er derfor meget godt egnet til å studere tilbakekoblingsmekanismer mellom land og atmosfære, noe som er blant de viktigste kildene til usikkerhet i klimamodeller. Resultater WRF-CTSM er et helt nytt modellverktøy og har ikke tidligere blitt testet over et europeisk område. Den første fasen av prosjektet har derfor i stor grad gått ut på å sette opp modellen på den norske tungregnemaskinen Fram. Flere testsimuleringer har blitt utført ved å benytte forskjellige opsjoner i CTSM, samt ulike valg for parameteriseringer av mikrofysikk, grenselag, konveksjon og stråling i WRF. Ved å sammenligne modellresultatene mot observasjoner og reanalyser, ble det vurdert hvilket oppsett som fungerte best. Dette oppsettet vil bli brukt i alle studiene i PhD-oppgaven. Gjennom samarbeid med forskerne og utviklerne ved National Center for Atmospheric Research (NCAR) under forskningsoppholdet i USA, har det nå blitt mulig å benytte en såkalt «hillslope»-modul i WRF-CTSM. Denne modulen har potensiale til å forbedre forståelsen av hvilken rolle snødekke om våren og topografien har å si på utviklingen av høye temperaturer under en hetebølge om sommeren.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder