Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 9 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Dette doktorgradsarbeidet vil fokusere på studier av potensialet for industriell dekarbonisering gjennom transisjonen til nullutslipps energibærere; hvilke utfordringer som må adresseres og hvilken teknologisk utvikling som kreves. Elektrifiseringen av samfunnet vårt er vurdert som kritisk viktig for å oppnå null utslipp og av den grunn vil også effekten elektrifiseringen av industrien har på kraftnettet studeres. En viktig del av dette vil være å se på i hvor stor grad dekarboniserte industriprosesser er fleksible opp mot kraftnettet, for på den måten å muliggjøre raskere integrering av fornybar kraft i nettet, samt om industriell fleksibilitet kan frigjøre plass i strømnett med begrenset kapasitet.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder