Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 12 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,3 mill.

Konsumet av fisk har økt betraktelig den siste tiden, i et tempo som har vært høyere sammenlignet med både andre proteinkilder (kjøtt, meieri og melk) og verdens befolkningsvekst, som anslås å nå 9,6 milliarder innen 2050, noe som betyr en økning i den globale matproduksjonen på 60 prosent. Produksjon fra havet har et stort potensialt. Spesielt lavtrofiske marine arter som befinner seg i den mesopelagiske sonen blir sett som en mulig ressurs for produksjon av marine lipider og proteiner. Det er stort fokus på få mer kunnskap om de mesopelagiske ressursene, både innen biologi og økologi. Blant annet vil karakterisering av artene spille en viktig rolle i få bedre innsikt i hvilket potensial som ligger i disse ressursene. Det er også behov for å utvikle metoder for å bevare kvaliteten på fangsten, samt utvikle teknologi for prosessering av råstoffet om bord. Dette PhD-prosjektet genererer kunnskap innen flere av problemstillingene knyttet til utnyttelse av mesopelagiske ressurser slik som konservering og prosessering av ressursene. I 2022 ble det gjennomført et tokt på forskningsfartøy hvor flere forsøk om bord ble gjennomførte. Det ble samlet inn råstoffprøver og testet ut ulike typer for konserveringsmetoder. Det er gjennomført laboratorieforsøk hvor fokuset har vært å studere sammensetningen på råstoffet, samt se hvordan konservering og prosesseringsmetode påvirker sammensetning og kvalitet på ingrediensene. Første publikasjon som deker oversikt og data fra tidligere forskningstokt forventes å være klar for innsending i begynnelsen av 2023. Kandidaten har hatt fokus på formidling av sine forskningsresultater under flere seminarer og konferanser blant annet i regi av SFI Harvest, samt at deltok hun med presentasjon under Nordic Lipidforum i juni 2022, hvor Maria Madina ble tildelt Young Scientist Award 2022.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder