Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 12 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,3 mill.

Verdens befolkning anslås å nå 9,6 milliarder innen 2050, noe som betyr en økning i den globale matproduksjonen på 60 prosent. Konsumet av fisk har økt betraktelig den siste tiden, i et tempo som har vært høyere sammenlignet med både andre proteinkilder (kjøtt, meieri og melk) og verdens befolkningsvekst. Matproduksjon fra havet har et stort potensialt. Spesielt lavtrofiske marine arter som befinner seg i den mesopelagiske sonen blir sett som en mulig ressurs for produksjon av marine lipider og proteiner. Det er stort fokus på få mer kunnskap om de mesopelagiske ressursene, både innen biologi og økologi. Blant annet vil karakterisering av artene spille en viktig rolle i få bedre innsikt i hvilket potensial som ligger i disse ressursene. Det er også behov for å utvikle metoder for å bevare kvaliteten på fangsten, samt utvikle teknologi for prosessering av råstoffet om bord. Dette PhD-prosjektet vil bidra til å generere kunnskap innen flere av problemstillingene knyttet til utnyttelse av mesopelagiske ressurser slik som konservering og prosessering av ressursene. I 2021 ble det gjennomført et forskningsfartøy hvor PhD-kandidaten deltok og gjennomførte flere forsøk om bord. Det ble samlet inn råstoffprøver og testet ut ulike typer for konserveringsmetoder. Det er gjennomført laboratorieforsøk hvor fokuset har vært å studere sammensetningen på råstoffet, samt se hvordan konservering ? og prosesseringsmetode påvirker sammensetning og kvalitet på ingrediensene. Første publikasjon forventes å være klar for innsending i andre halvdel av 2022. Kandidaten har hatt fokus på formidling av sine forskningsresultater under flere seminarer, blant annet i regi av SFI Harvest, samt at hun vil delta med presentasjon under Nordic Lipidforum i juni 2022.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren