Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 13 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,2 mill.

Hvert år produseres millioner av tonn med plast. Av dette resirkuleres omtrent 10%, 15% brennes og de resterende 75 % deponeres til søppelfyllinger eller lekker ut i miljøet. Samtidig som etterspørselen etter plastmaterialer øker, skjer det stadig et paradigmeskifte mot mer bærekraftige materialer. Design av bærekraftige polymerer, hovedbestenddelen i plast, er derfor avgjørende. Hovedstrategiene for utvikling av nye plastmaterialer inkluderer bruk av biomasse som en kilde til grønt karbon, tillagning av polymerer med mål om nedbrytbarhet eller kjemisk resirkulering. Avhengig av kilden til karbon og evnen til å brytes ned, kan polymerer klassifiseres som oljebaserte eller biobaserte og nedbrytbare eller ikke-nedbrytbare. Til tross for industriell produksjon av biobaserte og biologisk nedbrytbare polymerer, er det fremdeles utfordringer som må adderes. Dannelse av biobyggesteiner krever ofte kompliserte prosedyrer og materialene preges ofte av sprøhet og dårlige termiske egenskaper. Videre er nedbrytningshastigheten lav i naturlige omgivelser. For å kunne designe neste generasjon plastmaterialer, er det viktig å oppnå en bedre forståelse av forholdet mellom molekylstruktur og egenskaper til materialene. Polyetylentereftalat (PET) er et av de mest brukte plastmaterialene og brukes blant annet i tekstilfibre, matemballasje og plastflasker. Polymermaterialet er generelt kategorisert som ikke-biologisk nedbrytbart og fra petrokjemiske kilder. I jakten på mer bærekraftige plastmaterialer har polymerer basert på biobyggesteinen furandikarboksylsyre (FDCA) dukket opp som lovende kandidater for å erstatte bruken av PET. Poly(butylenadipat-ko-furanoat) (PBAF) er en patentert biologisk nedbrytbar polyester av interesse basert på denne byggesteinen. Dette prosjektet tar utgangspunkt i den kjemiske strukturen til PBAF. Systematiske kjemiske modifikasjoner av polymerstrukturen gir materialer med ulike egenskaper. Ved å analysere den kjemiske strukturen og se på mekaniske og termiske egenskaper i tillegg til å undersøke nedbrytningsmekanismer, er det overordnede målet å oppnå en forståelse av sammenhengen mellom struktur og egenskaper i slike polymermaterialer.

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren