Tilbake til søkeresultatene

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Stipendiatstilling 16 SINTEF (2021-2023)

Tildelt: kr 4,3 mill.

Dette PhD-prosjektet ligger innenfor det tverrfaglige området om å forstå hvordan digitalisering kan bidra til økt bærekraft i byggingen av norsk infrastruktur. Arbeidet gir innsikt i hvor langt den digitale transaksjonen av byggesektoren har nådd i Norge og om hvordan digitalisering kan bidra til vekst, grønn omstilling, økt sikkerhet, bedre beslutninger og effektiv ressursbruk i denne sektoren, blant annet. Hovedmålet med denne forskningen er å: Utvikle et rammeverk for forbedret bærekraftsvurdering gjennom digital transformasjon av norsk infrastruktursektor. En utfordring for temaet for dette PhD-prosjektet er at det kan anses som relativt omfattende og bredt. Dette løses ved å fokusere på prinsipper for rammeverket, hvor tett samarbeid med bransjen gir innsikt i hvilke temaer som bør prioriteres. Videre gir bredden i temaet rom for sikker gjennomføring av ulike typer studier og metoder som skal hjelpe ph.d.-kandidaten til å oppnå høy forskningskompetanse innen bruk og kombinasjoner av ulike metoder tilpasset forskningsspørsmålene. Forskningen er begrenset til digitaliserings- og bærekraftsaspekter ved bygging av sivil infrastruktur og tunge konstruksjoner i Norge, og omfatter altså ikke bygging av bygninger. Det kan imidlertid trekkes mange paralleller mellom bygging av infrastruktur og bygninger, så det vil være nyttig å inkludere noen erfaringer fra byggsektoren. På grunn av størrelsen og kompleksiteten til infrastrukturprosjekter, med stor etterspørsel etter koordinering, anses informasjonsflyt som kritisk for å oppfylle prosjektmål, miljømål og kundekrav (samfunnsmål). Det ville vært for omfattende å se på den totale informasjonsflyten i et byggeprosjekt, derfor ble det besluttet å undersøke informasjonsflyt knyttet til utvalgte arbeidsprosesser. Betongproduksjon på stedet var en av dem som ble valgt, fordi betong er et av de mest CO2-intensive materialene. Det er hensiktsmessig å se nærmere på hvordan bruk av nye prosesser og teknologi kan bidra til reduksjon av utslipp fra betongproduksjon. Forskningen begrenses til produksjon på stedet, da denne prosessen involverer flere aktører og er mer kompleks enn produksjon av betongelementer i fabrikker. For casestudier er det gjort et utvalg av noen få byggefirmaer. Basert på forskerens kunnskap om bransjen, anses de utvalgte selskapene som representative, som følger bransjestandarder i Norge. De representerer både større byggefirmaer og SMB-bedrifter. Mindre bedrifter, det vil si under 20 ansatte, er ikke inkludert i denne studien. Realisering av rammeverket, eller deler av det, i en operativ, digital løsning er en utviklingsoppgave som ikke inngår i denne forskningsrettede doktorgraden.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

STIPINST-Stipendiatstillinger i instituttsektoren

Finansieringskilder