Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Optimal bruk av undergrunnen - grunnvarme, fundamentering, digitalisering og forvaltning

Tildelt: kr 0,30 mill.

Et hovedmål er å sikre en optimal bruk av undergrunnen (både løsmasser og berg) med tanke på uttak av grunnvarme. Resultatene vil bidra til verdiskapning i hele næringskjeden fra byggherrer, rådgivere, entreprenører og leverandører. Verdiskapningen ligger i utvikling av nye produkter innenfor uttak av energi fra undergrunnen, og mer markedsnær kunnskap. Målet er å redusere CO2-utslipp og lage nye produkter som har lavere miljøeffekter i et livsløpsperspektiv i henhold til EUs taksonomi. Grunnvarme er en nøkkel for grønne omstillingsprosesser i urbane områder og for den viktige rollen byer har som økosystem. Norge har spesielle forhold med leire og kvikkleire, samt nordisk klima som gjør det ekstra utfordrende å ta i bruk nye grunnvarmeløsninger som kombinerte fundamenterings- og energipeler, og spuntvegger. Dette er foreløpig ikke utnyttet i stor grad i Norge, men er brukt på lignende fundamenteringssystemer lenger sør i Europa. Her er det behov for ny kunnskap siden praksis og metode for fundamentering i Norge er annerledes. Tilsvarende utfordringer gjelder også vanlige grunnvarmeanlegg, samt høytemperatur sesongvarmelagre i områder med sensitive løsmasser. Her er utfordringen knyttet til tine-/fryseprosesser, samt temperaturpåvirking på leire. Hovedprosjektet vil utvikle grunnvarmløsninger for norske forhold (klima og geologi, sensitive løsmasser). Vi mener det er et potensial for mer samarbeid mellom de ulike fagdisiplinene som jobber med undergrunnen (geoteknikk, grunnvarme, grunnvann, grunnforurensning og drenering). Videre er forvaltningen og regelverket knyttet til enkeltprosjekter/reguleringsområder. For å utnytte grunnen helhetlig og optimalt, trenger vi derfor mer data og kunnskap, og det er behov for å utvikle en felles metodikk, standarder, digital infrastruktur og effektiv innsamling av geologiske undergrunnsdata til en ny nasjonal database for 3D-/BIM-modeller (bygningsintegrerte modeller) for undergrunnen.

Aktivitet:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform