Tilbake til søkeresultatene

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Co-creating cultural narratives for sustainable rural development

Alternativ tittel: Samskaping av kulturelle fortellinger for bærekraftig utvikling i rurale områder

Tildelt: kr 2,4 mill.

CULTIVATE søker å forstå rollen til kulturarv i utformingen av bærekraftige landskap og samfunn i forhold til samfunnsutfordringer som Covid-19-pandemien, klimakrisen og naturkrisen, og den omstillingen som kreves for å imøtekomme FNs bærekraftsmål. Dette prosjektet vil utforske hvordan kulturelle fortellinger samskapes, diskuteres og forhandles på lokal, regional og nasjonal skala ved hjelp av metoder som fremhever kulturelle verdier, identitet og forholdet mellom mennesker og natur. CULTIVATE har som mål å gjøre konseptuelle fremskritt ved å integrere kulturarvsparadigmer med sosialøkologisk systemtenkning (SES) for å utvikle en metodikk for å analysere hvordan kulturelle fortellinger skapes. Kulturelle fortellinger vil bli samlet ved hjelp av 'Seeds of good Anthropocenes' metodikken som fokuserer på å bruke inspirerende visjoner og historier om fremtiden for å oppnå transformativ handling for bærekraftig utvikling. CULTIVATE vil ha positiv påvirkning i den virkelige verden ved å basere seg på empiriske eksempler fra fire UNESCO biosfæreområder (BR) i Norge, Storbritannia, Tsjekkia og Litauen. Disse representerer et mangfoldig spekter av rurale kulturlandskap med et etos om vitenskapelig basert forvaltning og samfunnsengasjement for bærekraftig utvikling. For å utforske hvordan kulturarv blir konseptualisert i forskjellige deler av SES vil kulturelle fortellinger i BR-samfunnene bli sammenlignet med dem på regionalt og nasjonalt nivå. Resultatene vil bli syntetisert for formidling regionasjonalt og internasjonalt. Vi vil produsere en ressurs- og inspirasjonsbank med fortellinger uttrykt i skriftlige og kunstbaserte former. Vi vil forfatte politiske anbefalinger for integrering av immateriell arv i planlegging og forvaltning av rurale områder. CULTIVATE vil ha varig innvirkning på lokalsamfunn nettopp gjennom den medvirkende prosessen.

CULTIVATE seeks to understand the role of cultural heritage in shaping sustainable landscapes and communities in the context of societal challenges such as the Covid-19 pandemic, the climate emergency and transitions required to meet the Sustainable Development Goals (SDGs). This research will explore how cultural narratives are co-created, contested and negotiated at community, regional and national scales using methods that bring to the fore cultural values, identity and relationships between people and land. CULTIVATE aims to make conceptual advances by integrating cultural heritage paradigms with socioecological systems (SES) to design a methodology to analyse how cultural narratives emerge in relation to stakeholder dynamics, landscape features and drivers of change. Cultural narratives will be reshaped using the ‘Seeds of a good Anthropocene’ methodology which focuses on using inspirational visions and stories to achieve transformations to sustainability. CULTIVATE will have valuable impact in real world socio-ecological systems by conducting research across 4 Biosphere Reserves which represent a diverse spectrum of rural cultural landscapes with an ethos of scientific-based management and community engagement. Cultural narratives in the BR communities will be contrasted with those at regional and national level to explore how cultural heritage is conceptualised in different parts of SES. Findings will be synthesised for dissemination both regionally/nationally and internationally. A bank of narratives expressed in written and arts-based forms will be produced as a resource and other outcomes will include policy recommendation for the integration of intangible heritage into planning and management. CULTIVATE will have lasting impact on communities through the empowering nature of its co-creation approach.

Budsjettformål:

JPICULTURE-Cultural heritage and global change

Temaer og emner

Portefølje Velferd, kultur og samfunnKulturKultur og naturKlimaKlimaeffekter og klimatilpasningerJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)JPI Cultural HeritageLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetInternasjonaliseringPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetFNs BærekraftsmålBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeKlimaPolitikk- og forvaltningsområderFNs BærekraftsmålMål 15 Liv på landLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiFNs BærekraftsmålMål 17 Samarbeid for å nå måleneMiljø og naturmangfoldTerrestrisk arealbruk og arealendringPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningMiljø og naturmangfoldKulturminner og kulturmiljøerJoint Programming Initiative (JPI) (ny fra 2014)InternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidAnvendt forskningLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleKulturFNs BærekraftsmålMål 11 Bærekraftig byer og samfunnMiljø og naturmangfoldTerrestrisk naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterBransjer og næringerKulturKunst og kulturLandbrukPortefølje Klima- og polarforskningMiljø og naturmangfoldPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matKjønnsperspektiver i forskningKjønn som perspektiv i problemstillingKjønnsperspektiver i forskningPortefølje Industri og tjenestenæringerLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje LivsvitenskapLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDelportefølje Klima og miljøLandbrukSamfunns- og markedsperspektiver landbruk