Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!114899: Automated high-throughput oncology drug screening in zebrafish using robotics and AI

Alternativ tittel: E! 114899: Automatisert onkologisk narkotikascreening med høy gjennomstrømning i sebrafisk ved hjelp av robotikk og AI

Tildelt: kr 5,7 mill.

Kreft er den mest belastende sykdommen i verden med anslagsvis 18,1 millioner nye tilfeller og 9,6 millioner dødsfall i 2018. Legemiddelkandidater blir vurdert i levende organismer ganske sent i den prekliniske medisinutviklingsprosessen. Følgelig er det bare 9% av kreftmedisinene som går inn i fase 1 kliniske studier, som fullfører fase 3 med suksess. Videre må et gjennomsnitt på 10.000 forbindelser screenes for hvert godkjent medikament. Derfor er det behov for screening med høye gjennomstrømningsmetoder som gir biologisk relevante data for å 1) raskt vurdere det store antallet forbindelser generert i medikament-oppdagelsesprogrammer og 2) for å øke antall legemidler som gjør det vellykket gjennom kliniske studier. Målet med dette prosjektet er å utvikle roboter som kan hjelpe til med å finne skreeningmetoder for kreftmedisiner ved å bruke sebrafisken som modellorganisme. Ved hjelp av robot- og AI-teknologi tar ROBO-FISH-konsortiet sikte på å øke gjennomstrømningen betydelig for kreftmedisinske skjermer. Vi vil oppnå dette gjennom optimalisering av hastighet og effektivitet for tumorcelle-transplantasjoner og overvåking av tumorvekst og overlevelse ved bruk av robotinjeksjon og bildebehandling i sebrafiskyngel. Vårt mål er å levere en injeksjonsrobot og to typer bildebehandlings-roboter (høy / lav oppløsning) for å skape en rask, nøyaktig, brukervennlig arbeidsflyt med høy gjennomstrømning som kan revolusjonere kreftmedisinskreening.

The project goal is to develop robots for oncology drug screening in zebrafish. Cancer is the most burdensome disease in the world with an estimated 18.1 million new cases and 9.6 million deaths in 2018. Drug candidates are assessed in living organisms late in the preclinical development process. Consequently, only 9% of oncology drugs entering phase 1 clinical trials, complete phase 3 successfully. Furthermore, 10,000 compounds are screened for each approved drug. High-throughput screening that provides biologically relevant data is needed to 1) rapidly assess the large number of compounds generated in drug discovery and 2) to increase the number of drugs that make it through clinical trials. Zebrafish injected with patient-derived tumour cells (PDX) mimic in vivo responses and could be used in the early drug screening workflow. Their small size, easy and inexpensive maintenance and abundant availability of genetic tools make zebrafish highly suitable for oncology drug screening. Consortium partners and zebrafish CRO market leaders ZeClinics (ZC) and BioReperia (BR) are experiencing strong market demand for zebrafish PDX drug screening, but are critically impeded by their current low throughput, manual, labour intensive workflow. Through deep learning image recognition, advanced robotics and automated imaging, Life Science Methods (LSM) and Confocal.nl will develop the ROBO-FISH robots that can inject 10 times faster than trained scientists and can provide high-throughput image analysis for zebrafish. The Centre for Molecular Medicine Norway (NCMM) and CROs ZC and BR will validate the robots in their expert zebrafish labs to generate feedback on performance, applicability and reproducibility. The ROBO-FISH consortium will deliver an injection robot and two types of imaging robots (high/low resolution) to create a fast, accurate, easy to use, high-throughput workflow that could revolutionize oncology drug screening.

Budsjettformål:

EUROSTARS-EUROSTARS