Tilbake til søkeresultatene

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Framtidens akvakultur i Agder-regionen

Tildelt: kr 0,30 mill.

Produksjon av mer sjømat fra flere arter er blitt etterlyst av både FN, EU og Norske myndigheter. Ved å utvikle kunnskap å teknologi til produksjon av flere nye marine arter vil norsk akvakultur være bedre rustet både mot klimaforandringer og markedssvingninger. Ved å kombinere produksjon av høy- og lavtrofiske arter vil en kunne resirkulere både fôr og energi. Agder regionen har allerede for høye temperaturer store deler av året til å drive optimal storskala produksjona av laks. Ved å diversifisere produksjonen vil en kunne ta i bruk områder til akvakultur som ikke brukes til dette formålet. Den globale oppvarmingen vil kunne føre til at stadig større områder langs norskekysten ikke lengre kan brukes til oppdrett av laks slik som nå. Agder regionen vil derfor kunne brukes til å utvikle framtidens akvakultur i Norge. Det omsøkte forprosjekt ønsker å danne et konsortium bestående av bedrifter, universitetsmiljø og institutter for å jobbe hele verdikjeden, fra produksjon til marked. Artene som skal utvikles til å bli nye oppdrettsarter vil være , lange, rødspette, kamskjell, dypvannreke, tare og flatøsters. Dette vil kreve utvikling av produksjonbiologiske kunnskaper. Lokalprodusert fôr med komponeter fra lavtrofiske arter og lokalt restråstoff vil være et viktig bidrag til bærekraftig utvikling innen akvakultur. Et hovedprosjekt vil også danne et bedriftsnettverk vil forankre forskning og utvikling som verktøy for en dynamisk region. Deltakerne i prosjektet har lang erfaring fra produksjon av nye marine arter og vil sammen kunne gjennomføre et slikt kunnskapsløft. Et forprosjekt vil gi økt presisjon til et eventuelt hovedprosjekt og vil i seg selv bidra til økt samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer.

Budsjettformål:

GRØNNPLATTFORM-Grønn plattform

Finansieringskilder