Tilbake til søkeresultatene

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2

MarTERA MARINAL, Safe use of aluminium in marine multi-material constructions

Alternativ tittel: MarTERA MARINAL, Trygg bruk av aluminium i marine multi-metall konstruksjoner

Tildelt: kr 5,7 mill.

Hovedmålet med MARINAL er å øke bruken av aluminiumlegeringer (Al) i marine konstruksjoner. En viktig hindring mot utvidet bruk av Al i marine applikasjoner er usikkerhet om korrosjonsegenskapene. Marine og offshore designkoder og standarder fokuserer på stål og gir ikke nødvendig informasjon om hvordan man skal bruke Al. Derfor blir ofte ikke Al engang vurdert av ingeniører og designere. Fokus for prosjektet vil derfor være grunnleggende studier av korrosjonsegenskaper til standard Al-legeringer, inkludert resirkulerte legeringer, i marine forhold og utvikling av innovative løsninger for korrosjonsbeskyttelse. Tre spesifikke tekniske utfordringer er identifisert som avgjørende for økt bruk av Al i marine konstruksjoner: ? Unngå galvanisk korrosjon i skjøter mellom Al og andre materialer, spesielt C-stål og rustfritt stål. ? Forbedret forståelse av spesifikke korrosjonsmekanismer: (1) korrosjon under våt-tørr syklisk eksponering i marin atmosfære og plaskesone, (2) mikrobiell indusert korrosjon, og (3) temperatureffekt på korrosjon i sjøvann. ? Etablering av metoder og parametere for korrosjonsbeskyttelse av Al i marine konstruksjoner, dvs. (1) katodisk beskyttelse i sjøvann og (2) forbehandling og maling for eksponering i atmosfære og plaskesone. I tillegg vil vi evaluere klima- og miljømessige konsekvenser av økt bruk av Al i marine konstruksjoner sammenlignet med andre materialer. Resultatene fra prosjektet vil formidles gjennom vitenskapelige publikasjoner, seminarer og workshops. Etter prosjektet vil resultatene bli brukt til å forbedre og skrive nye standarder, spesifikasjoner og anbefalt praksis for bruk av Al i marine konstruksjoner, og gir marine ingeniører og designere den nødvendige verktøykassen for sikker og effektiv bruk av Al.

The main objective of MARINAL is to strengthen and extend the use of aluminium (Al) alloys in marine applications offering a throughout “green” solution. An important obstacle against extended use of Al in marine applications is uncertainty about the corrosion properties. Marine and offshore design codes and standards are focused on steel and do not provide the necessary information on how to use Al. Therefore, Al is not even considered by marine engineers and designers. The focus of the project will therefore be fundamental studies of corrosion properties of standard Al alloys, including recycled alloys, in marine conditions and development of innovative environmentally friendly protection solutions. Three specific technical challenges have been identified to be crucial for increased use of Al in marine constructions, and will receive attention in his project: • Avoiding galvanic corrosion in joint between Al and other materials, C-steel and stainless steel in particular. • Improved understanding of specific corrosion mechanism, i.e. (1) corrosion during wet-dry cyclic exposure in marine atmosphere and splash zone, (2) microbial induced corrosion, and (3) effect of temperature on corrosion in immersion conditions. • Establishing methods, processes and parameters for corrosion protection of Al in marine constructions, i.e. (1) cathodic protection when immersed in seawater and (2) blast cleaning and spray painting for exposure in atmosphere and splash zone. In addition, we will estimate the climatic and environmental impact of increased use of Al in marine constructions compared to other materials. Results from the project will be disseminated through scientific publications, seminars and workshops. After the project, the results will be used to improve and write new standards, specifications and recommended practices for using Al in marine constructions, providing marine engineers and designers with the necessary toolbox for safe and efficient use of Al.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

MAROFF-2-Maritim virksomhet og offsh-2