Tilbake til søkeresultatene

TRANSPORT-Transport 2025

Individual Mobility Bugdets as a Foundation for Social and Ethical Carbon Reduction

Alternativ tittel: Individuelle mobilitetsbudsjetter som virkemiddel for utslippsreduksjoner

Tildelt: kr 2,6 mill.

Klimamålene krever at det innføres nye og effektive virkemidler som kan redusere utslipp fra transport. Samtidig er det viktig at tiltakene har en høy grad av aksept blant befolkningen. For eksempel ved at virkemidlene både oppfattes som nødvendige for å nå målsettinger, men også at de anses som rettferdige. Myndighetene kan møte stor motstand blant befolkningen hvis ikke disse forutsetningene er oppfylt. Det finnes en lang rekke litteratur som studerer effekten av økonomiske, teknologiske og regulative virkemidler. Men det er liten kunnskap om bruk av individuelle mobilitetsbudsjetter i transportsektoren. Målet med dette prosjektet er derfor å studere om, og eventuelt hvordan, individuelle mobilitetsbudsjetter kan bidra til å nå målene om utslippsreduksjoner som man har blitt enige om i Parisavtalen. Konkret skal prosjektet skal studere om, og i hvilken grad, mobilitetsbudsjetter kan være et akseptabelt, rettferdig og effektivt virkemiddel for å endre befolkningens reisevaner. Prosjektet har så langt arbeidet med å definere og forstå hva som menes med et 'rettferdig' mobilitetsbudsjett, samtidig som prosjektet har kartlagt kontekstuelle forhold som kan påvirke et mobiltetsbudsjett. Det har også blitt utviklet metoder for å allokere mobilitetsbudsjetter til individer. I den neste fasen skal prosjektet teste ut ulike dimensjoner av mobilitetsbudsjetter i ulike case, samt utvikle strategier og veiledninger for å eventuelt implementere mobilitetsbudsjett i ulike settinger.

Å utvikle et bærekraftig transportsystem har lenge vært et hovedmål i nasjonale og lokale mobilitetsplaner. Klimagassutslippene fra transport er likevel langt fra det nivået som er nødvendig for å nå målene om utslippsreduksjoner i Parisavtalen. Teknologiske forbedringer kan redusere framtidig utslipp, men det er likevel sannsynligvis langt fra tilstrekkelig. Betydelige endringer i mobiltetsmønsteret er også trolig nødvendig. Dette prosjektet skal derfor undersøke om mobilitetsbudsjetter kan være et effektivt og rettferdig virkemiddel for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. Konkret har MyFairShare ambisjon om å utvikle et realistisk system for rettferdig fordeling av mobilitetsbudsjett og samtidig designe troverdige metodologiske rammeverk for å måle dem, vurdere mobilitetskonsekvenser og identifisere potensielle rebound og spill-over-effekter. Prosjektet har fire delmål: 1. Identifisere rammevilkårene og holdninger til mobilitetsbudsjett. 2. Utvikle metoder for å allokere mobilitetsbudsjett og vurdere effekter 3. Teste mobilitetsbudsjetter i forskjellige scenarier. 4. Utvikle strategier og veiledninger for å lansere mobilitetsbudsjetter i ulike settinger.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

TRANSPORT-Transport 2025

Temaer og emner