Tilbake til søkeresultatene

PETROMAKS2-Stort program petroleum

MarTERA <UNDINA, Underwater robotics with multi-modal communication and network-aided positioning system>

Tildelt: kr 5,7 mill.

UNDINA tar sikte på å utvikle et pålitelig, kompakt, plug-and-play kommunikasjons-, nettverks- og posisjoneringssystem spesielt utviklet for ressursbegrensede AUV-er med lav vekt, små dimensjoner og lave tilhørende driftskostnader. Tre AUV-prototyper med optimert integrasjon av DINA-systemet vil bli levert i prosjektet. Disse prototypene vil demonstrere tre on demand-tjenester: a) innsamling av store datamengder fra eksterne sensorer; b) koordinert og/eller fjernstyrt inspeksjon av undervannsinfrastruktur; og c) aktivering av en fjernsensor. Dette er relevante brukstilfeller for marin robotikk i et marked som vokser raskt, med stadig ny havbunnsinfrastruktur både med og uten tilgjengelig kabling. Eksempel på industriell undervannsinfrastruktur er havbruksanlegg til havs og ved kysten, flytende vindturbiner og olje- og gassrør. Akvakultur-, havvind- og petroleumsindustrien har alle som mål å øke mengden autonome, ubemannede operasjoner i forbindelse med installasjon og vedlikehold. Dette reduserer behovet for store fartøy, og det reduserer offshore arbeidstid og dermed både kostnader og helse- og sikkerhetsrisikoer forbundet med offshorearbeid. UNDINA forbedrer kommunikasjons- og posisjoneringsevnen til små og rimelige AUV-er, og muliggjør dermed nettverksløsninger for en skalerbar sensorteknologi. Nåværende enkeltteknologiske kommunikasjons- og posisjoneringsløsninger lider av lokal og/eller tidsmessig upålitelighet i dataoverføringskvaliteten. Å kunne veksle mellom ulike kommunikasjonsteknologier, når avstanden mellom sender og mottaker tillater det, gjør kommunikasjons- og posisjoneringssystemet mer pålitelig, robust for rom-tid varierende vannforhold, og mer nøyaktig enn eksisterende løsninger. Tett dialog med sluttbrukere blir lagt til grunn for å sikre høyest mulig bruksverdi for utviklet teknologi.

UNDINA aims at providing a reliable, compact, plug-and-play communication, networking, and positioning system specifically designed for resource constrained AUVs, having easy maneuverability, low weight, small dimensions, and low associated operational costs. Three AUV prototypes with optimized integration of the DINA system will be delivered within the project. These prototypes will demonstrate three on demand services: a) large data loads collection from remote sensors; b) coordinated and/or remotely controlled inspection of underwater infrastructure; and c) activation of a remote sensor. These are relevant use cases of marine robotics in rapidly developing applications where both cabled and wireless remote underwater and seafloor infrastructures are deployed. An example of industrial underwater infrastructures are open-water and coastal fish farming nets, floating wind turbines, and Oil & Gas pipes. Aquaculture, offshore wind, and petroleum ocean industries, all aim at increasing the amount of autonomous, unmanned operations, and maintenance. This reduces vessel time, man-hours costs, and offshore work Health and Safety risks. In addition, it optimizes value creation in industrial processes. UNDINA improves communication and positioning capabilities of small and low cost AUVs, thus enabling networking solutions for a scalable sensing technology. Current single technology communication and positioning solutions suffer from local and/or temporal unreliability of the data transfer quality. Being able to rely on different communication technologies, when the distance between transmitter and receiver allows it, makes the communication and positioning system more reliable, robust to space-time varying water conditions, and more accurate than existing solutions.

Aktivitet:

PETROMAKS2-Stort program petroleum