Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Polychaetes as a mitigation approach for management of fin fish organic co-product by development of benthic IMTA

Alternativ tittel: Polychaeter som virkemiddel for å redusere organisk belastning under et havbruksanlegg.

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

323899

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Fiskeoppdrett er en stor og viktig næring i Norge. I dagens semilukkede anlegg slippes det ut en vesentlig mengde fôr og fekalier direkte ut i den frie vannmassen. Mesteparten av disse biproduktene sedimenterer på bunn i den direkte nærhet til produksjonsområdet for oppdrettsfisken. Hvis det organiske avfallet fra oppdrett blir for stort og overstiger havbunnens bæreevne kan dette føre til negative konsekvenser som oksygenfattige områder og lokal produksjon av hydrogensulfid. Integrert multitrofisk akvakultur (IMTA) er en måte for å håndtere og maksimere utbytte av de næringsstoffene som tilsettes under produksjon av fisk. Tidligere studier ved havforskningsinstituttet i Bergen har indikert at noen arter av børstemark er spesielt godt egnet til bruk i IMTA da dem er blitt observert i høye tettheter og at dem inneholder gode fett og proteinprofiler verdifulle i en fôr-sammenheng. For å i fremtiden kunne integrere børstemark i storskala fiskeproduksjon kreves det mer kunnskap om børstemarkens suksesjon, forventet biomasse og populasjonsdynamikk. PhD prosjektet skal bygge videre på det tidlige erfaringer som er blitt gjort og videre evaluere potensialet for bruken av børstemark i håndtering av biprodukter fra fiskeoppdrett. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen, Lerøy og Havforskningsinstituttet og består av tre arbeidspakker. Første delen er en feltstudie som skal kartlegge biomasse og suksesjon av børstemark under et oppdrettsanlegg med produksjon av ørret. Del to er en laboratoriestudie som skal estimere omsetning av organisk karbon av børstemark som fôres med enten fiskefôr eller fekalier. Siste del skal estimere noen grunnleggende livshistorietrekk hos den arten som tidligere oppvist stor potensiale for bruk i IMTA.

Fish production in open-net cages release a substantial amount of organic co-products (waste) consisting of faeces and uneaten feed, that may settle on the seafloor beneath cages. High organic loading can lead to decreased benthic species diversity, abundance, and eventually loss of benthic fauna. Farm co-products can be considered a resource that can be recycled. Integrated multitrophic aquaculture is one approach for utilizing co-products by the incorporation of organisms from different trophic levels such as kelp, mussels and benthic deposit feeders that benefit from the different fractions of co-products. Polychaetes can be a component in the benthic part of integrated aquaculture systems for handling and recycling farm co-products. This project will investigate the farm co-product mitigation of polychaetes observed on artificial hard bottom substrates. A few species of polychaetes have been found to occupy hard bottom under fish farms, and preliminary investigations indicate a large capacity to degrade organic matter as well as high abundance. To evaluate the polychaetas ability to mitigate organic co-products, their biomass, abundance and nutrient turnover beneath fish farms needs to be further investigated and quantified. This project will combine field surveys at a trout farm, documenting biomass and succession, and laboratory experiments will be defining turnover capacities and exploring the life cycle of one species given specific interest, Ophryotrocha craigsmithi. This project aims to contribute to our understanding on how polychaetes that occupy artificial hard bottom substrates beneath fish farms can recycle and mitigate organic deposition to the seabed.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd