Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

KVAL: SDG Wizard - An Interactive Assessment and Reporting Tool for Localizing the Sustainable Development Goals of the UN Agenda 2030

Alternativ tittel: SDG Wizard - en vegviser for enklere rapportering på bærekraftsmål.

Tildelt: kr 0,50 mill.

Prosjektnummer:

323913

Prosjektperiode:

2021 - 2021

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Bærekraftsrapportering blir i dag sett på som en konkurransefortrinn for bedrifter for å tiltrekke seg investeringer og bygge en sosial aksept (miljømerke) som konkurransefortrinn. Det hele startet i 2015 da verdensledere gikk med på 17 globale mål, offisielt kjent som bærekraftsmålene. Vi forutser at i løpet av nær fremtid vil være krav om rapportering på bærekraftsmålene fra regionale og nasjonale myndigheter. SDG-Wizard er unik og nødvendig, og det er første gang et norsk universitet er i stand til å konsolidere all relevant kunnskap som er spesifikk for å dokumentere SDG-målene. Det skal skje i form av en enkel tilnærming i samarbeid med én sektor (hav-oppdrett). Prosjektet er rettet mot å skissere bransjens behov, definere metodikk / spørsmålsbank og funksjonalitet for en applikasjon. Målet er et effektivt, pedagogisk rapportformat som unngår å tilføre kostnader for brukerne. Etter prosjektet vil vi gjøre rammeverket generisk og bruke løsningen for andre næringer. Det er også viktig å implementere den norske regjeringens anbefaling om ?Åpenhet og rapportering som et hovedinstrument for utvikling av en ansvarlig virksomhet?. Videre vil den bygge på anerkjente internasjonale standarder og retningslinjer som EUs taksonomi, Global Reporting Initiative og FNs Global Compacts ti forretningsprinsipper. SDG-Wizard vil være utformet for å hjelpe industriens å rapportere på sentrale bærekraftmål innenfor de 17 mål, 169 områder og 242 indikatorer. Dette kvalifiseringsprosjektet er et samarbeid med sluttbrukeren, Salmon Group, som er en medlemsorganisasjon for akvakulturbedrifter som representerer 42 selskaper og 115 akvakulturlisenser, og leverandøren, ARCT as og GeoData as som leverer løsninger for sluttbrukerne.

Aktivitet:

FORNY20-FORNY2020

Temaer og emner

Portefølje Klima- og polarforskningLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 HavVerifisering, pilotering, demonstrasjon (ny fra 2014)Politikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystMiljø og naturmangfoldLTP2 Klima, polar og miljøPortefølje Industri og tjenestenæringerKlimaRammebetingelser og virkemidler for utslippsreduksjon og karbonopptakPolitikk- og forvaltningsområderNæring og handelBransjer og næringerFNs BærekraftsmålMål 9 Innovasjon og infrastrukturPortefølje HavBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKlimaFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonBransjer og næringerMiljø - NæringsområdeMarinMarinMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterUtviklingsarbeidLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneDelportefølje Klima og miljøMiljø og naturmangfoldMarint arealbruk og arealendringBransjer og næringerNæringsmiddelindustriMiljø og naturmangfoldKulturminner og kulturmiljøerPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPolitikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserAnvendt forskningKommersialiseringLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiPolitikk- og forvaltningsområderDigitaliseringMarinMarint arealbruk og arealendringMiljø og naturmangfoldTerrestrisk forurensning inkl. miljøgifterMiljø og naturmangfoldMarint naturmangfold, økosystemer og økosystemtjenesterLTP2 Uttesting og kommersialisering av FoU