Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Resiliens i kritisk infrastruktur, næringsphd

Alternativ tittel: Resilience in critical infrastructure, phd

Tildelt: kr 1,8 mill.

Prosjektnummer:

323958

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

I Norge har vi et strømnett bestående av komplekse leverandørkjeder. Dette forutsetter et samarbeid på tvers av aktørene innenfor den kritiske infrastrukturen. Økende digitalisering gir også sårbarhet, og et skifte innen den tradisjonelle risikostyring er nødvendig for å imøtekomme det stadig endrede trusselbildet. Dette skifte kan oppnås ved en strategisk tilnærming til resiliens. Aktivitetene forutse, respondere, overvåke og lære kan bidra til å realisere resiliens for å ivareta sikkerheten i kritisk infrastruktur. For å vektlegge resiliens i risikostyringen knyttet til kritisk infrastruktur vil prosjektet gjennomføre scenariobaserte analyser, utforske hendelsesrapporter og utarbeide et testregime for å øve på hendelseshåndtering. Dette utledes gjennom tre forskningsspørsmål: (1) Hvordan benytte scenarioanalyse som et strategisk hjelpemiddel til å forstå sårbarhetene i den digitale leverandørkjeden for kritisk infrastruktur, og hvordan bruke resultatene fra scenarioanalysen til å utarbeide en resiliensplan (en plan som dekker tidsperioden før, under og etter en ekstraordinær hendelse)? (2) Hvordan kan organisasjoner innenfor kritisk infrastruktur håndtere trusselen som digitaliseringen utgjør for leverandørkjedene? (3) Hvordan kan tidligere erfaringer fra organisasjoner utsatt for dataangrep brukes inn i nye treningsregimer? Prosjektet vil bidra med ny kunnskap om håndtering av komplekse leverandørkjeder i kritisk infrastruktur med strenge krav til pålitelighet. Leverandørkjedens digitaliseringsprosesser medfører endringer i arbeidsstruktur, og trenger derfor en resilient tilnærming for kontinuerlig forbedring.

Prosjektet er en nærings-ph.d. Resultatene fra litteraturstudiet på digitale leverandørkjeder viser at den eksisterende teoretiske bakgrunnen på leverandørkjeder knyttet til cybersikkerhet og resiliens er begrenset. Innhenting av primærdata innenfor dette fagfeltet har hovedsakelig bestått av å gjennomføre spørreundersøkelser. I tillegg er det også begrenset informasjon om det å anvende en scenariobasert metodikk på leverandørkjeder og resilliens. Gjennom arbeidet med denne nærings-ph.d.-en skal det arbeides for å framskaffe forskningsbasert kunnskap om hvordan resiliens kan oppnås i kritisk infrastruktur. FoU-utfordringene som dette prosjektet vil møte er den manglende litteraturen og kunnskap på dette området, samt at komplekse dynamiske verdikjeder blir ofte basert på en statisk tilnærming.

Aktivitet:

NAERINGSPH-Nærings-phd