Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

FJO2RD: The effect of climate change on the deep water renewal frequency of Norwegian fjords

Alternativ tittel: FJO2RD: Hvordan påvirker klimaendringer hvor ofte dypvannet i norske fjorder skiftes ut?

Tildelt: kr 12,1 mill.

Prosjektnummer:

323986

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Fjordene på vestkysten av Norge er spektakulære og utrolig vakre – men flere medier melder om at det ikke står bra til under den glitrende vannflaten, noe som stemmer dårlig med det glansbildet vi vanligvis har av fjordene. På grunn av det samlede presset fra menneskelig aktivitet i og omkring fjordene og klimaendringer så lider mange av fjordene våre av dårlige oksygenforhold, med store konsekvenser for det lokale økosystemet. Dypvannet i fjordene er isolert fra det åpne havet med en terskel, og det byttes bare ut når tilstrekkelig tungt vann er tilgjengelig over terskelnivået utenfor fjorden. Hvis vannet utenfor fjorden blir mindre tungt, for eksempel på grunn av klimaendringer eller endringer i vindmønsteret, så blir ikke dypvannet inne i fjordene byttet ut så ofte. Da vil ikke fjorden få påfyll av oksygen utenfra og biologisk aktivitet inne i fjorden vil bruke opp oksygenet inne i fjorden. Tilgjengelige data antyder nå at tiden mellom to utskiftningsepisoder er lengre enn tidligere. I FJO2RD så vil vi kombinere observasjoner, numerisk modellering og paleo-rekonstruksjoner for å undersøke hvordan og hvorfor utskiftningsperioden har endret seg i takt med klimaendringer og menneskelig aktivitet. I prosjektet ser vi på to fjorder på Vestlandet som har ulike terskeldyp og derfor påvirkes av forskjellige vannmasser. Analyser av sedimentkjerner vil gi oss tilgang til historiske oksygendata fra norske fjorder 400 år tilbake i tid og gi oss et referansenivå å sammenligne dagens endringer med. Data fra åtte hydrografiske stasjoner langs norskekysten, kombinert med nye høyoppløselige målinger fra rigger og historiske numeriske modellberegninger gir oss muligheten til å studere hvordan storskala oseanografiske og meteorologiske faktorer styrer tetthetsvariasjonene på kysten og igjen hvordan dette påvirker utskiftningen av dypvannet. I tillegg vil vi studere hvordan modifisert og økt avrenning fra land påvirker vertikalblandingen og utskiftningsperioden.

FJO2RD focuses on the physical factors – variability and trends in the hydrography on the continental shelf, mixing and diffusion within the basin – that determines when and how often the deep-water in a stagnant fjord basin is renewed with oxygen rich coastal water. Data from 6 out of 8 long term hydrographic stations along the Norwegian coast show that the densest water observed at a given depth is getting less dense and more variable. This suggests that the renewal frequency of many Norwegian fjords have decreased during the last 30 years. A lower renewal frequency contribute to decreasing oxygen concentrations and potentially hypoxia, with dire consequences for the ecosystems. In FJO2RD, we will use a combination of observations, numerical modeling, and paleo reconstructions to explore if, how, and why the renewal frequency has changed as a result of physical climate change, its link to deoxygenation and the potential anthropogenic contribution. The work will focus on two fjords in western Norway that have different sill depths and therefore are influenced by different coastal water masses. Benthic foraminifera assemblage and geochemical analyses of sediment cores, will give the first historical oxygenation records from western Norwegian fjords, and provide a baseline against which the recent changes can be compared. Records from the hydrogaphic stations will be combined results from ocean hind cast runs and atmospheric reanalysis to learn about the large-scale oceanic and meteorological factors that control the density variability and cause the observed trend. Moorings records and observation from the fjord sills and the basin will inform us on renewal time scales and dynamics and allow us to validate model simulations. We will evaluate the effect of a modified (by hydropower) and increased freshwater input on basin mixing and renewal frequency using high resolution modeling. The impact of hypoxia on biogeochemical processes in the basin will be assesed.

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek