Tilbake til søkeresultatene

NAERINGSPH-Nærings-phd

Industrial Internet of Things based Smart Warehouse Management System

Alternativ tittel: Industriell IoT-basert smart lagerstyringssystem

Tildelt: kr 1,1 mill.

Prosjektnummer:

324075

Prosjektperiode:

2021 - 2024

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

IIoT-basert smart lagerstyringssystem Prosjektet har som mål å utvikle et smart lagerstyringssystem til bruk for Equinors nye flytende produksjonsskip Johan Castberg. Tanken er at et slikt system skal effektivisere og modernisere Equinors lagerfunksjoner. For å kunne realisere et slikt lagerstyringssystem vil det settes søkelys på flere av de innovative teknologiene som inngår i Industri 4.0. Industri 4.0 er den fjerde industrielle revolusjonen som kjennetegnes av en automatisering av ulike prosesser i industri. Av de innovative teknologiene som vil fokuseres mest på er Internet of Things (IoT), som er et nettverk av fysiske objekter, derav ordet «things», utstyrt med sensorer og programvare ment å koble dem sammen over internett for innhenting av informasjon. I europeisk sammenheng har nå også Industri 5.0 blitt identifisert, hvor det legges opp til en digital industri med mennesket i sentrum og økt søkelys på bærekraft og sirkulær økonomi. Elementer fra Industri 5.0 vil være svært relevant for dette prosjektet, og vil ses på i løpet av arbeidet. Prosjektet vil realiseres gjennom flere steg: et litteraturstudium som skal legge et solid teoretisk grunnlag for forskningen; innhenting av data og informasjon; testing av foreslått system; og implementering av system. I tillegg vil stipendiaten gjennomføre relevante fag ved studiestedet og publisere vitenskapelige artikler som skal bidra til forskningens faglige kvalitet.

Warehouse Management is a vital logistics function which has significant influence on a company's efficiency, profitability, competitiveness, and sustainability. However, despite the continuous development, radical innovation in managing warehouse has not been possible until recent technological advancement found place in Industry 4.0. The project aims to develop a Smart Warehouse Management System for Equinor Johan Castberg by utilizing of and benefiting from technological convergency of Industry 4.0 technologies – i.e., industrial internet of things (IIoTs), smart sensors, autonomous robots, and intelligent algorithms – for increasing connectivity and smartness in managing warehouses. This tailored smart warehouse management system is expected to contribute to significant inventory reduction and increased operational efficiency and therefore profitability and sustainability for Equinor. Such system doesn't exist in offshore sector at present time and therefore the development and verification at Equinor may have profound impact on how offshore industry and its related business conducting warehouse management.

Budsjettformål:

NAERINGSPH-Nærings-phd