Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Global glacier modeling: Do non-linear feedbacks matter for century-scale projections?

Alternativ tittel: Global bremodellering: har ikke-lineære tilbakekoblinger betydning for fremskrivninger på 100-års skale?

Tildelt: kr 9,8 mill.

Isbreer over hele verden trekker seg tilbake og blir tynnere på grunn av global oppvarming. Dette påvirker direkte havnivåstigning, vannføring i elver og brerelaterte farer. Resultater fra numeriske modeller som simulerer breendringene inn i fremtiden har vist at betydelige bremassetap vil fortsette gjennom det 21. århundre. Men noen av prosessene som påvirker breene er representert på en ganske forenklet måte eller ikke vurdert i det hele tatt i disse modellene. Noen av disse prosessene fører til såkalte tilbakekoblinger, dvs. effekter som kan forsterke eller redusere de umiddelbare effektene av klimaendringene på masseendringer. Dette prosjektet har som mål å undersøke slike tilbakekoblinger i detalj og vurdere hvordan disse kan påvirke breenes respons på klimaendringer. Eksempler for slike tilbakekoblinger er knyttet til breenes geometriendringer, dynamiske instabiliteter eller utbredelse og tykkelse av sedimentdekke som ofte finnes på breer. En global bremodell vil bli forbedret for å bedre representere disse prosessene og deretter brukes til å studere tilhørende tilbakekoblinger. Til slutt vil modellen bli brukt til å fremskrive masse- og arealendringene på alle 200.000 isbreer på jorden (utenfor innlandsisene på Grønland og Antarktis) og deres bidrag til globale havnivåendringer frem til år 2100. Disse anslagene er viktige for planlegging i kystområder og for beslutningstakerne, så vel som lokalsamfunn som er direkte berørt av breenes tilbakegang eller tap. Prosjektet vil bli gjennomført i omfattende samarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.

Glaciers around the world are retreating in response to atmospheric warming with direct implications for sea-level rise, streamflow and glacier related hazards. Global-scale glacier model have projected continued substantial mass losses over the 21st century, however, relevant processes have been parameterized in a simplified fashion or ignored entirely in the current generation of these models. Some of these processes lead to non-linear feedbacks, i.e. amplify or diminish the effects of climate-induced glacier mass loss. GlacMod aims to explore such feedbacks in detail and investigate how glacier retreat, glacier surges and debris cover often found on glacier tongues affect the glacier response to climate change in global-scale glacier models. GlacMod will use the open-access global glacier model PyGEM and improve the model by coupling a physically-consistent iceberg calving model and accounting for debris cover. Dedicated model experiments when be conducted to quantify the role of feedback mechanism. Finally PyGEM will be used to project the mass and area changes and associated contributions to sea level of all 200,000 glaciers on Earth (outside the Greenland and Antarctic ice sheets) until the year 2100. These projections are relevant for coastal planers and policy-makers as well as communities affected by continued glacier decline. GlacMod will be performed in extensive collaboration with national and international partners.

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek