Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multi-disciplinary Study of Atmospheric Ice Accretion Physics & Developing Optimal Technological Solutions to Minimize Ice Accretion Effects

Alternativ tittel: Tverrfaglig studie av isdannelses fysikk og utvikling av optimale teknologiske løsninger for å minimere effekter av ising.

Tildelt: kr 12,5 mill.

Menneskelig aktivitet strekker seg stadig lenger nord i Arktis, hvor atmosfærisk ising er en utfordring og en sikkerhetsrisiko, da den kan påvirke aktiviteter spesielt knyttet til byggindustrien (bygninger, kommunikasjonstårn og skiheiser), energiproduksjon (infrastruktur for sol- og vindenergi), energidistribusjon (kabler og tårn i kraftnettet), transport (veier og broer), maritim- (skip, oppdrettsanlegg og oljerigger) og luftfartssektoren (fly- og bakkeforhold). nICE-prosjektet har som mål å etablere et tverrfaglig forskningsnettverk med fokus på; vitenskapelige og teknologiske problemstillinger knyttet til atmosfærisk ising på strukturer i nordområdene, å legge grunnlaget for utvikling av fremtidens norske kompetansesenter for ising, og å følge opp den strategiske planen til UiT og å støtte FNs bærekraftsmål i den arktiske regionen. Til tross for at det ofte forekommer atmosfærisk isdannelse i Norge, finnes det foreløpig ingen organisert forskningsrelatert infrastruktur for dette. nICE-prosjektet vil bidra til å initiere den strategiske visjonen, og vil forbedre kunnskapen om atmosfærisk isdannelsesfysikk og videreutvikle løsningene for å bekjempe ising. Dette prosjektet skal også bidra til å styrke Norges internasjonale forskningssamarbeid om temaer relatert til atmosfærisk ising, gjennom samarbeid med internasjonale institutter, eksperter og deltakelse i internasjonale forskningsinitiativer.

Human activities are increasingly extending into the high north areas of the Nordic region, where structural icing is a concern from operational, maintenance, safety, and financial perspectives. Structural icing events do not only take place in the Nordic region, but are also an issue for other cold regions around the world. Two types of structural icing mainly occur, 1) sea spray icing, 2) atmospheric icing. This project is mainly focused about atmospheric icing on structures. Currently, atmospheric icing conditions in cold regions are insufficiently accommodated in the design requirements covered by the national and international standards. Therefore, there is a growing need to improve knowledge and strengthen expertise about atmospheric ice physics associated with icing on structures, ice detection & mitigation techniques, ice disaster management and safety of human industrial operations in icing conditions. The nICE project aims to strengthen the atmospheric icing related multi-disciplinary research activities in Norway and will also provide a platform for developing expertise and multi-disciplinary research infrastructure to study and improve knowledge about atmospheric ice accretion physics and its effects. Norway is an ice prone country, but currently no organized atmospheric icing research related infrastructure exists in Norway. In the nICE project, we aim to establish a base to build up research expertise and infrastructure for atmospheric icing, and to establish a future Norwegian icing centre of expertise hosted by UiT and make this an international research hub to address icing related issues. This will also help to strengthen Norway’s international research collaboration on atmospheric icing related topics through working with international institutes, experts, and participation in international research initiatives e.g., Horizon Europe.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Temaer og emner

Bransjer og næringerLandbrukPortefølje Industri og tjenestenæringerBransjer og næringerEnergi - NæringsområdeBransjer og næringerSkog og trebrukInternasjonaliseringMobilitetBransjer og næringerFiskeri og havbrukLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePolitikk- og forvaltningsområderForsvar og sikkerhetBransjer og næringerBransjer og næringerTransport og samferdselLTP3 Rettede internasjonaliseringstiltakLTP3 Bærekraftige byregioner og transportsystemerBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetLTP3 Samfunnssikkerhet og beredskapLTP3 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserMiljøvennlig energiEnergipolitikk, miljøkonsekvenser og bærekraftPortefølje Energi, transport og lavutslippSamfunnssikkerhetPortefølje Demokrati, styring og fornyelseMiljøvennlig energiFornybar energi, vind og havInternasjonaliseringPolarAnvendt forskningLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerPolarArktisLTP3 Klima, miljø og energiMiljøvennlig energiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderEnergi - Politikk og forvaltningPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapLTP3 Fagmiljøer og talenterPolitikk- og forvaltningsområderSamferdsel og kommunikasjonTransport og mobilitetPortefølje Naturvitenskap og teknologiGrunnforskningNordområdenePolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningPortefølje Klima- og polarforskningLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighet