Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Investigating Contested Theories on Extreme-Right Terrorism

Alternativ tittel: En studie av omdiskuterte teorier om høyreekstrem terror

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektnummer:

324201

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Dette prosjektet vil undersøke hvordan politisk vold påvirkes av skiftende politisk klima. Donald Trumps opptreden som USAs president satte søkelys på to av de mest omdiskuterte teoriene om årsakene til høyreekstrem terrorisme og vold: representasjon og represjon. Representasjon handler om hvorvidt deltagelse fra høyreradikale aktører i parlamenter og regjeringer fører til mer eller mindre høyreekstrem vold. Represjon handler om hvorvidt tiltak som undertrykker eller utestenger aktører på yrte høyre, elle mangel på slike tiltak, fører til mer eller mindre høyreekstrem vold. Begge teorier knyter an til spørsmålet om hvorvidt politisk ekstremisme skal tolereres i liberale demokratier. Begge teorier knyttes også til motstridende funn fra ulike kontekster. Derfor behøver vi mer sammenlignende forskning som kan bidra til å forstå hvorfor slik motstridende funn oppstår. Så langt har imidlertid denne typen forskning uteblitt fordi vi mangler data for å kunne sammenligne variasjon på tvers av tid og sted. For å imøtekomme disse utfordringene vil INCONTEXT-prosjektet utvikle et nytt datasett som dokumenterer representasjon og represjon av aktører på ytre høyre i vestlige demokratier siden 1990. I tillegg vil prosjektet kombinere data fra to eksisterende datasett – the Right-Wing Terrorism and Violence (RTV) datasettet og the United States Extremist Crime Database (ECDB). I kombinasjon dekker disse to datasettene høyreekstrem terrorisme og vold i samtlige vestlige demokratier siden 1990. Ved bruk av disse dataene vil prosjektet systematisk kunne sammenligne hvordan forholdet mellom representasjon, represjon og høyreekstrem vold har utspilt seg i ulike land, for på den måten å kunne avdekke hva slags forhold og mekanismer som fører til mer vold, og hva slags forhold og mekanismer som fører til mindre vold.

This project investigates how political violence is shaped by shifting political climates. Donald Trump’s performance as President of the United States gave momentum to two of the most contested theories on the causes of extreme-right terrorism and violence: representation and repression. Representation concerns whether the presence of far-right actors in parliaments and governments might fuel or dampen extreme-right violence. Repression concerns whether repressive measures targeting far-right actors, or the lack thereof, might fuel or dampen extreme-right violence. Both theories feed into opposing views on whether political extremism should be tolerated or rejected in liberal democracies. Both theories also seem to be producing mixed results in different contexts. Therefore, more comparative research is needed to untangle the seemingly contradictory effects of far-right representation and repression on extreme-right violence. However, such comparative research has thus far been limited because data suitable for comparing variation over time and between countries have been lacking. To address these shortcomings, the INCONTEXT project will develop a new dataset measuring far-right representation and repression in Western democracies since 1990. In addition, the project will merge data from two existing datasets – the Right-Wing Terrorism and Violence (RTV) dataset and the United States Extremist Crime Database (ECDB). In combination, these two datasets will cover the evolution of extreme-right terrorism and violence in all Western democracies since 1990. Drawing on these new data, the project will then combine cross-case studies using Qualitative Comparative Analysis (QCA) with within-case studies using process-tracing to enable the discovery of causal conditions, as well as their corresponding casual mechanisms, that might help explain why representation and repression impacts positively on extreme-right violence in some countries, but negatively in others.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam