Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Criminalized Peace: Are Transnational Crime-Fighting and Peace Processes Compatible?

Alternativ tittel: Kriminalisert fred: Er kampen mot grenseoverskridende kriminalitet og fredsprosesser forenlige?

Tildelt: kr 3,9 mill.

Kampen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet, spesielt i land med konflikt og ustabilitet i det globale sør, har kommet høyt opp på den internasjonale dagsorden. 'Bekjempelse av alle former for organisert kriminalitet' er nå også nedfelt som FNs bærekraftsmål 16.4, som Norge og andre europeiske land jobber utenrikspolitisk for å oppnå. Den underliggende antagelsen er at bekjempelse av kriminalitet vil føre til mer sikkerhet og fred. Dette er imidlertid en antagelse som prosjektet setter spørsmålstegn ved og skal undersøke nærmere, for vi ser nemlig at det motsatte ofte er tilfellet: kriminalitetsbekjempelse fører ofte i seg selv til mer vold, usikkerhet og ustabilitet. For eksempel har man i land som Colombia, Mexico og Afghanistan sett at politiraid mot kriminelle gjenger eller brenning av koka- eller opiumsåkre har ført til økt vold, ustabilitet og overfylte fengsler i stedet for mer fred og sikkerhet. Mer spesifikt, har det også vært tilfeller der kriminalitetsbekjempelse har forstyrret fredsprosesser. Prosjektet skal derfor undersøke hvordan og under hvilke betingelser den internasjonalt ledede kampen mot grenseoverskridende organisert kriminalitet understøtter eller undergraver fredsprosesser. Spesielt vil prosjektet se nærmere på to prioritetsland for norsk utenrikspolitikk: Colombia og Mali. Organisert kriminalitet har spilt en vesentlig rolle i de væpnede konfliktene i begge disse landene, og har også i ulik grad vært et tema i fredsforhandlingene og fredsavtalene mellom regjeringer og opprørsgrupper. I begge landene har dessuten det internasjonale samfunnet – inkludert Norge – vært sterkt involvert i både fredsbygging og kriminalitetsbekjempelse. For å bedre forstå sammenhengen mellom kriminalitetsbekjempelse og fred, vil prosjektet kombinere de to ulike fagområdene kriminologi og freds- og konfliktstudier. Prosjektets formål er å forstå og fremme minst mulig skadelige og mest mulig fredsfremmende former for kriminalitetsbekjempelse.

The Sustainable Development Goal 16.4. to ‘combat all forms of organized crime’ throughout the Global South is based on the key assumption that crime control responses are necessary, effective and adequate in bringing forth peace and security. However, this is an assumption that the project aims to challenge and further explore because the opposite seems often to be the case: control responses to fight transnational crime may themselves lead to more violence and instability. For example, police crackdowns and illicit crop destruction in places like Colombia, Mexico and Afghanistan have led to more violence, insecurity and mass incarceration instead of more peace and security. In particular, wars on crime can undermine peace processes. Therefore, the project will explore how and under what conditions the internationally-driven fight against transnational organized crime promotes or disrupts peace processes. As criminologists have not tended to research peace process contexts in the Global South while Peace & Conflict scholars have rarely studied crime and crime control responses, the project sets out to bridge this disciplinary gap which is crucial for fully understanding and conceptualising how transnational crime control influences peace processes. Theory, literature and methods from these disciplines will be combined to disentangle the empirical complexity whereby the fight against crime may influence peace: exploring through in-depth fieldwork the cases of Colombia and Mali – two countries where a) organized crime has been important for conflict dynamics and was included as a topic in the peace agreements between the governments and rebel groups; and b) international actors are highly involved in both shaping crime control responses and implementing peace agreements. Ultimately, the aim of project is to create the starting point of a broader research agenda that investigates the peace-furthering potential of transnational crime control.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam