Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

On Equal Grounds? Migrant Women’s Participation in Labour and Labour Related Activities (EQUALPART)

Alternativ tittel: På like vilkår? Innvandrerkvinners deltakelse i arbeid og arbeidsrelaterte aktiviteter (EQUALPART)

Tildelt: kr 12,1 mill.

Sammenlignet med andre land, bruker den norske velferdsstaten relativt store ressurser på flyktninger og innvandrere som nettopp har kommet til landet. Likevel står langt flere folk med innvandrerbakgrunn utenfor jobbmarkedet enn i befolkningen ellers. Dette gjelder især for kvinner og flyktninger. Prosjektet EQUALPART undersøker hvordan denne gruppa får hjelp til å bli inkludert i arbeidsmarkedet, eller i andre arbeidsrelevante aktiviteter slik som jobbkvalifiserende tiltak. Hvilke ambisjoner har den norske staten for inkludering utover introduksjonstilbudet? Prosjektet kobler sammen ulike perspektiver, aktører og nivåer: altså konteksten der individuelle handlinger og rasjonaliteter oppstår. Juridiske betraktninger vil spille en viktig rolle i prosjektet. Vi ser på hvordan rettigheter som eksisterer på papiret, etterleves i praksis. Det overordnede målet er å bidra med ny kunnskap om årsakene til at kvinner med innvandringsbakgrunn i større grad enn andre står utenfor arbeidslivet. For å finne ut hvorfor det er slik, vil vi undersøke samspillet mellom etablerte praksiser, lovverk og aktørene som er involverte – kvinnene selv, tiltaksledere, politisk og administrativ ledelse i kommunene, arbeidsgivere, og andre. I prosjektet vil vi også studere effekten av tiltak rettet mot målgruppen (NorA i Bergen), og hvordan ulike kjennetegn ved nærmiljøet kan påvirke inkluderingsprosessen. Videre ønsker vi å bidra med nye perspektiver på hvorvidt helse- og omsorgstjenestene tjener som en god inkluderingsarena for kvinner med innvandringsbakgrunn. Rundt omkring i landet har kommuner og fylkeskommuner fått øynene opp for denne gruppa – og muligheten til å løse bemanningsproblemer med denne ledige arbeidskrafta. De har utviklet utdanningsopplegg og rekrutteringsstrategier for å kunne fylle dette hullet med disse nye hendene – innvandrerkvinnene. Men bidrar dette til å redusere de sosial forskjellene i arbeidsmarkedet? Blir de inkluderte, reelt sett? Hjemmesider: https://www.hvl.no/prosjekt/2530045/

EQUALPART addresses knowledge needs on the interplay between different factors at different levels, more specifically, on how and which context(s) matter(s) to understand migrant women’s marginalized position in the labour market and seeks to explore possible solutions to the identified challenges. EQUALPART focuses on the inclusion of migrant women in working life and employment beyond the period of the first years after their arrival (post-intro), and on the different and multi-scalar contexts that shape their labour market outcomes. The project applies a multi-and interdisciplinary approach including a) research on measures and their effectiveness (including an RCT study) b) a quantitative study of the impact of local (neighbourhood) characteristics on labour market outcomes c) a social-legal analysis of the implementation of services in order to provide equal opportunities for all d) two qualitative studies where we study different individual agents' perceptions and personal experiences and how these development over time (0-18 months) as well as a comparative case study where we explore implications of the policy idea(l) of inclusion through labour (the health care sector and elderly care as an example) on migrant women's opportunities for participation on equal grounds and upward social mobility.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon