Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Emotion Crafting: A Proactive View on Adolescents’ Pathways towards Desired Emotions

Alternativ tittel: Emotion Crafting: Et proaktivt syn på ungdommers veier mot ønskede følelser

Tildelt: kr 8,2 mill.

Hensikten med EMOCRAFT-prosjektet er å få mer innsikt i hvordan eldre ungdommer aktivt kan bidra til sin egen emosjonelle fungering, som vi kaller ‘emotion crafting’. Mer spesifikt ønsker vi å undersøke hvordan eldre ungdommer kan skape flere positive følelser i dagliglivet sitt. Dette prosjektet tar først sikte på å undersøke hva som fremmer slik ‘emotion crafting’ hos eldre ungdommer, hvor vi for eksempel vil se på hvordan optimal foreldreomsorg kan øke ungdommenes evne til å engasjere seg i ‘emotion crafting’. For det andre ønsker vi å bedømme hva konsekvensene av ‘emotion crafting’ er. Det forventes for eksempel at ‘emotion crafting’ ikke bare vil resultere i mer positive følelser, men også et høyere nivå av selvfølelse og bedre kvalitet på sosiale forhold. Disse spørsmålene vil bli undersøkt ved hjelp av data fra Tidlig Trygg i Trondheim (Ttit), en langsgående studie av et representativt utvalg barn som hittil er fulgt annethvert år fra alderen 4 til 16 år. Vi vil også inkludere en måling av ‘emotion crafting’ når disse personene er 18 og 20 år. Fordi vi forventer at det også er forskjeller mellom kulturer når det kommer til i hvilken grad personer engasjerer seg i ‘emotion crafting’, vil vi også samle internasjonale datasett fra Belgia, Tyrkia og Peru (hvert land N = 500). På den måten kan vi sammenligne prediktorer og utfall av ‘emotion crafting’ på tvers av disse landene.

The purpose of the EMOCRAFT project is to gain more insight into how late adolescents can actively contribute to their own emotional functioning by examining the new concept of ‘emotion crafting’. Two studies have already been conducted to develop and validate the Emotion Crafting Scale (ECS). First, we will examine the sources and impact of emotion crafting thereby drawing on existing data from and extending the Trondheim Early Secure Study (TESS), a longitudinal study of a community sample of children so far followed biennially from age 4 to age 16 and for which we seek funding to restudy participants, this time also including an assessment of emotion crafting (study age 18 and 20). Moreover, given substantial differences in emotional development across cultures, international comparisons regarding the predictors and outcomes of emotion crafting will be made, thereby using samples of late adolescents from Norway, Belgium, Turkey and Peru. Method: A stratified sample (N = 1,150; 82% consent) of the 2003 and 2004 birth cohorts in Trondheim tested (4-5 hours) biennially from age 4 to 20. Predictors: Adolescent (e.g., temperament), parent (e.g., autonomy support), peers and teachers (e.g., relationship closeness) factors. Outcomes: Well-being (e.g., self-esteem), mental health (symptoms of psychopathology), emotional functioning (e.g., positive and negative affect), social functioning (in a diverse set of relationships), cognitive functioning (executive functioning), academic performance and physical functioning (physical activity, sleep, eating). Assessments involve objective measures, tests, interviews, and questionnaires. The TESS dataset will also be compared with datasets from Belgium, Turkey, and Peru (each country N = 500).

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Finansieringskilder