Tilbake til søkeresultatene

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer

Model invariance and constancy in the face of large shocks to the Norwegian macroeconomic system

Alternativ tittel: Relativ stabilitet i relasjonene i norske makromodeller etter store sjokk til det økonomiske system.

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

324472

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Geografi:

Modeller som brukes til å prognoser og som hjelp til utformingen av økonomisk politikk, inneholder relasjoner som har blitt estimert på data fra før Covid-19, og dermed fra før nedstengning, fall i økonomisk aktivitet og høye ledighetstall. Et viktig spørsmål for modellbrukere er derfor hvordan sammenhengene som representerte normal atferd for bedrifter og husholdninger før Covid-19, har blitt påvirket av pandemien og av politikkresponsen. En målsetting med prosjektet er å lukke dette kunnskapshullet. En annen målsetting er å bidra til utvikling av metoder som kan redusere de negative konsekvensene for modellbaserte framskrivninger og analyser, av framtidige pandemier og andre kriser. Dette vil inkludere metoder som kan bidra til relativt rask avdekking av brudd i sammenhenger, slik at implikasjoner for økonomisk politikk kan vurderes raskt, noe som som kan påvirke hvor godt økonomien kommer ut av framtidige kriser. Prosjektet vil inkludere undersøkelser av hvordan tidligere kriser har påvirket modellenes atferdsrelasjoner, spesielt finanskrisen i 2008/09 og krisen som ble utløst av oljeprisfallet i 2015/16. Disse krisene hadde sin opprinnelse i ulike deler av det økonomiske system, og politikkresponsen ble dermed også forskjellig. Mer kunnskap om graden av robusthet av modellrelasjoner under de forskjellige krisene kan øke nytteverdien av modellene i framtiden. Under en pandemi vil politikktiltakene være motivert av liv og helse. Politikkopplegget vil imidlertid ha konsekvenser for økonomien som helhet. Prosjektet vil utforske mulighetene for samtidig framskrivning av helse og av det økonomiske systemet, noe som er en stor forskningsmessig utfordring på feltet. Covid-19 krisen har påvirket nasjonaløkonomien i alle land. Prosjektet inneholder derfor komparative analyser. Formålet er å undersøke om institusjonelle forskjeller og forskjellig politikkrespons har påvirket økonomisk aktivitet, ulikhet og arbeidsledighet under og etter krisen.

Economic forecasts and policy judgement, and decisions are often based on relationships between economic variables that have been estimated by the use of data. There is a need for knowledge about how the relationships that normally govern the behavior of firms and households have been changed by the Covid-19 pandemic and by the policy responses. Relationships that represent economic behavior make up the core of macroeconometric models that are developed as tools for forecasting and policy analyses. The project aims to close the knowledge gap about model robustness by investigating how the relationships in models of the Norwegian economy have changed during the Covid-19 pandemic. The project includes an extended investigation of earlier crises, namely the financial crisis of 2008/09 and the crisis brought about by the large reduction in oil prices in 2015/16. These crises have originated in different parts of the economic system, and the policy response have been different. Improved knowledge of the robustness of model relationships with respect to different crises can increase the usefulness and relevance of models for the policy decisions during future crises. The project aims to contribute to the R&D of methods that may mitigate the consequences of non-robustness for forecasting and for policy analysis during future pandemics and other sudden disruptions to the economy. The policy responses during a pandemic are motivated by health issues, but will have consequences for the economy in whole. In this project, the joint forecasting of public health and economics system will be explored which is major R&D challenge in this field. The Covid-19 crisis has affected all national economies. The project will therefore include comparative analyses of the crisis. The goal is to investigate empirically whether institutional differences and different policy responses have significantly affected the economic performance during and after the crisis.

Budsjettformål:

SAMØKONOMI-Makroøkonomiske utfordringer