Tilbake til søkeresultatene

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Young people transitioning from out-of-home care in Norway and Australia: Interrelationships between policies, pathways, and outcomes

Alternativ tittel: Overgang til voksenliv for ungdom som har vært under barnevernets omsorg i Norge og Australia;sammenheng mellom policy, overganger og utfall

Tildelt: kr 12,0 mill.

Dette forskningsprosjektet vil fremskaffe ny kunnskap om hvilken policy, praksis og støtte som kan gi økt livskvalitet og bedre utfall i voksenlivet for unge som har vært under barnevernets omsorg. Internasjonal forskning finner at de som har vært under barnevernets omsorg har dårligere utfall i voksenlivet sammenlignet med de som ikke har vært i barnevernet, både når det gjelder utdanning, arbeid, inntekt, bolig og bosituasjon samt fysisk og psykisk helse. Det er interessant at en finner disse forskjellene på tvers av land, som har ulik policy og ulike velferdskontekster. I prosjektet vil vi derfor gjøre en sammenligningsstudie mellom Norge og Australia. Dette vil utvide innsikten og kunnskap om forholdet mellom ulike lands barnevernspolitikk og praksis og hvordan dette påvirker utfall i voksenlivet for unge som har vært ivaretatt av barnevernet. Sammenligningen vil også vi innsikt i hvordan forskjellige kontekstuelle variabler som migrasjonstrender, urbefolkning, geografiske avstander og arbeidsmarkedsfaktorer påvirker utfall. Prosjektet består av fire deler: analyse av barnevernspolitikk, populasjonsbasert registerstudie, innhenting av erfaringer fra ungdom og unge voksne, og studie av de unges nettverk og sosiale støtte, hvor vi vil intervju både ansatte i barnevernet og nettverket rundt ungdommene. Forskningen bygger på livsløpsteori, som gir mulighet for å se på sammenhengen mellom strukturelle og individuelle forhold og forandringer over tid. Livsløpsteori tar høyde for at omliggende forhold vil påvirke overgangen til voksenlivet og er en nyttig teoretisk tilnærming for å øke forståelsen rundt hvordan overganger, veiskiller og kritiske hendelser kan påvirke veien til voksenlivet og utfallet i voksenlivet. Forskningsprosjektet har som mål å utforme ny kunnskap om hva som skal til for å legge til rette for vellykkete overganger fra barnevernet til voksenlivet, og hvilken innvirkning policy, støtte, tiltak og kontekstuelle faktorer har på denne overgangen.

Young people who have been in the care of child welfare systems face myriad challenges as they transition into adulthood, resulting in poor long-term outcomes. The overwhelming international trend shows that compared with their peers who have not been in care, care leavers are more likely to experience unstable living conditions, low engagement in employment, financial instability, low levels of educational attainment, poor physical and mental health, and involvement in criminal justice systems. Child welfare policies to support young people as they transition to independence are implemented differently in different countries, leading to different outcomes. To date, there has been no international comparisons at a population level to determine how various policy contexts influence outcomes for care leavers, thus not allowing a granular explanation for why young people continue to experience poor outcomes. This project will develop a nuanced and dynamic understanding of how different policies and practices produce pathways that either promote or constrain positive outcomes in adulthood. We will compare administrative data from Norway and Australian to objectively quantify and compare, at a population level, associations between service use pathways and young people’s outcomes as they transition from out-of-home care within different policy contexts. The mixed-methods study will make cross-country comparisons of the lived experiences of young people, their carers, and service provision practices that act as barriers and facilitators to positive long-term outcomes within Norway and Australia. The combined findings from the population-level data, together with an in-depth understanding of their lived experiences will identify a best practice model to facilitate better outcomes. A policy analysis and synthesis will be conducted alongside these studies to highlight the influence of policy on service provision practices, young people’s pathways, and outcomes.

Budsjettformål:

HELSEVEL-Gode og effektive helse-, omsorgs- og velferdstjenester

Temaer og emner

LTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKjønnsperspektiver i forskningKjønnsperspektiver i forskningKjønn som perspektiv i problemstillingFNs BærekraftsmålMål 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekstUtdanningVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringUtdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivPolitikk- og forvaltningsområderLæring, skole og utdanningFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 4 God utdanningPortefølje Utdanning og kompetansePolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieLTP2 Helse, forebygging og behandlingFornyelse og innovasjon i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderInternasjonaliseringResponsible Research & InnovationRRI MedvirkningLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 VelferdstjenesterArbeidArbeidslivArbeidLTP2 Innovasjon i stat og kommunePolitikk- og forvaltningsområderLikestilling og inkluderingAnvendt forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidFNs BærekraftsmålMål 3 God helseLTP2 Fornyelse i offentlig sektorVelferdFamilie og oppvekstLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje LivsvitenskapHelseVelferdLevekår og befolkningsutviklingFornyelse og innovasjon i offentlig sektorForskning for fornyelse av offentlig sektorPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapResponsible Research & InnovationVelferdLTP2 Fagmiljøer og talenterTjenesterettet FoUPortefølje HelsePortefølje Velferd, kultur og samfunn