Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Sustainable Stable Ground

Alternativ tittel: Bærekraftig Grunn

Tildelt: kr 12,5 mill.

Bløt jord, som marin leire, gir utfordrende forhold for infrastrukturutvikling mange steder i verden. Som eksempel er det anslått at mer enn 80 prosent av all dyrket mark, tettsteder og infrastruktur i Trøndelag og på Østlandet (sør for Mjøsa) ligger under marin grense. Derfor krever store infrastrukturutviklingsprosjekter i disse områdene enorme mengder grunnstabilisering. På grunn av kostnadseffektiviteten er grunnforbedring med kalk/sement mye brukt. Men, tatt i betraktning den enorme mengden kalk og sement som brukes til grunnforbedringsprosjekter og karbonintensiteten i kalk- og sementproduksjonen, er bidraget fra disse geotekniske arbeidene til karbonregnskapet til store infrastrukturprosjekter i Norge (og i verden generelt) ekstremt høyt. Ofte er det den største enkeltbidragsyteren. Dette prosjektet vil jobbe med å utvikle en alternativ effektiv og bærekraftig grunnforbedringsteknologi. Prosjektet er tverrfaglig på tvers av skalaer fra grunnleggende kjemi, som starter på nanoskala, gjennom ingeniørskala til vurdering livssykluspåvirkning med anvendt industriell økologi.

Soft soil, such as marine clay, gives challenging conditions for infrastructure development in many places in the world, which requires enormous amounts of ground stabilization. In Norway the major challenge is quick-clay (non-swelling illite). Due to the cost effectiveness, ground improvement with lime-cement stabilization using deep-mixing technology is widely used. However, considering the huge amount of lime and cement used in ground improvement projects and the carbon intensity of lime and cement production, the contribution from these geotechnical works, to the carbon inventory of large infrastructure projects in Norway (and in the world in general), is very high. Many times, it is the largest single contributor. At the same time waste from concrete and bricks, and ashes are the largest contributors to the masses being deposited in Norway. These materials have a great potential as additives in the stabilizing technology. We aim to radically change the deep-mixing technology by introducing sustainable alternative stabilizers based on solid wastes and creating a circular economy around this technology. To achieve this goal, we need interdisciplinary research with a bottom-up combined experimental and modelling approach, across the scales and disciplines. At nano and sub-nano scale, we will employ a combination of numerical and experimental work starting with the water and ions interactions at illite-clay particle surfaces. At micro scale, we will combine thermodynamic modelling with experiments to investigate how the interactions between illite-clay and cementitious materials contribute to the microstructure and strength development. At macro scale, representative elements of stabilized clay will be tested and full-scale geotechnical problems simulated. Finally, we will calculate and compare the total environmental impacts of the alternative technologies.

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek