Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Polygenic and psychosocial interplay in brain development across mental disorders

Alternativ tittel: Samspill mellom polygene og psykososiale faktorer i utvikling av hjernen på tvers av mentale lidelser

Tildelt: kr 12,5 mill.

Psykiske lidelser er forårsaket av arvelig sårbarhet i samspill med miljøfaktorer. Mens de fleste psykiske lidelser blir diagnostisert i tidlig voksen alder, oppstår sykdomsprosessene i løpet av barne- og ungdomsårene. Likevel har de fleste studier fokusert på voksne etter sykdomsdebut med begrenset mulighet for å utvikle sykdomsforebyggende tiltak. Målet med MultiMent er å forbedre behandling for mennesker med psykiske lidelser, inkludert ruslidelser, ved å bedre vår forståelse av hvordan hjernens utvikling kan lede til psykiske lidelser. Vi vil dra nytte av individuelle forskjeller i genetisk sårbarhet, miljøeksponering og hjerneutvikling for å forstå sykdomsmekanismer og dermed kunne utvikle prediktive modeller for psykiske lidelser. Vår tilnærming bygger på store fødselskohorter (MoBa) inkludert hjerneavbildning av mange ungdommer før sykdomsutbruddet, og data fra nordiske biobanker og helseregistre. Ved å kombinere "stordata" infrastruktur for sikker data lagring og hurtid analyse med matematisk modellering vil vi utnytte de enorme mengdene med data, og sikre at MultiMent kan transformere psykisk helseforskning til et dimensjonalt rammeverk som tillater prediksjon av sykdomsutvikling. Prosjektet vil gi synergi gjennom vårt tverrfaglige team av verdensledende eksperter og unge talentfulle forskere, lokalisert i en sykehussetting og integrert med en frontlinje nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Gjennom langsiktig finansiering og integrering av psykisk helse- og avhengighetsforskning vil MultiMent utløse potensialet i de nordiske biomedisinske forskningsfortrinn, sikre nye oppdagelser av sykdomsmekanismer som kan danne grunnlag for bedre forebygging, behandling og forløp av psykiske lidelser.

Mental disorders are heritable complex traits with a considerable environmental contribution. While most patients are identified and diagnosed in early adulthood, initial disease processes emerge already during the formative periods of childhood and adolescence. Still, most studies have focused on adults, with limited opportunity for prevention. With the ultimate goal to improve treatment and outcome for people with mental illness including substance use disorders, the MultiMent will transform our understanding of the neurodevelopmental trajectories of mental illness. We will take advantage of the divergence and individual differences in genotypes, environmental exposures and brain development to develop predictive models of mental illness. Our approach builds on unprecedented prospective birth cohorts (MoBa, n=285k) including brain imaging (n=10k) during premorbid phases, Nordic biobanks, health registries and real-world data from n=2.3M. By combining a world leading analytical pipeline based on secure, high-throughput computational infrastructure and advanced mathematical modeling to leverage massive amounts of data generated from genetic and imaging technology in international cohorts, MultiMent will transform mental health research from a descriptive and categorical approach to a dimensional and predictive framework. The synergistic potential of MultiMent will be realized by our specifically tailored multidisciplinary team of world leading experts and young talented scientists, embedded in a hospital setting and integrated with a network of frontline international partners and clinical and basic research collaborators for biological translation. Through long-term funding and integration of mental health and addiction research, MultiMent will build on and expand existing infrastructure and collaborations to unleash the potential of the Nordic biomedical research advantages, ensure new discoveries and form the basis for better prevention, treatment and outcome.

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder