Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

The role of anthropogenic dust in the present and future climate system

Alternativ tittel: Antropogent støv i klimasystemet - dagens rolle og fremtidig utvikling

Tildelt: kr 8,0 mill.

Prosjektnummer:

324556

Prosjektperiode:

2021 - 2028

Geografi:

Antropogent støv i klimasystemet Hvilken rolle spiller støvpartikler fra jordsmonn i klimasystemet? Og kan denne rollen bli viktigere fremover dersom menneskelige aktiviteter og klimaendringer fører til store endringer av landjorda? Dette er hovedspørsmålene som skal besvares gjennom prosjektet ARIDITY. Støv er den typen partikler det er mest av i luften og spiller en viktig rolle i klimasystemet, samt for luftkvalitet og økosystemer. Mens det er mest av mineralske støvpartikler fra ørkener, antas støvpartikler fra tørre jordsmonn med lite vegetasjon å også gi et betydelig bidrag til den totale støvmengden i atmosfæren vår. Slike støvpartikler kommer typisk fra jordbruksland, savanner eller andre områder som er påvirket av menneskers aktiviteter, og har derfor fått navnet “antropogent støv”. Det er imidlertid begrenset kunnskap om hvor viktig antropogent støv er. Det igjen begrenser hvor godt vi kan beskrive den totale støvmengden i atmosfæren i modeller, beregne effektene fra støvpartikler på klima og miljø, og forstå de fulle konsekvensene av arealbruksendringer. Både klimatiltak og sosioøkonomisk utvikling forventes å føre til endringer av landjorda, samtidig som klimaendringer gjør det tørrere mange steder. Dette kan påvirke størrelsen på utslippene av antropogent støv. Det er derfor viktig og nødvendig å få på plass forbedret kunnskap om rollen til antropogent støv og hvordan denne kan endre seg i tiden fremover når samfunnet skal nå klima- og bærekraftsmålene. ARIDITY har som mål å redusere usikkerheten i hvor mye antropogent støv som er i atmosfæren i dag og hvilken klimapåvirkning disse partiklene har, samt å produsere scenarier for fremtidig antropogent støv i tråd med de nyeste klimascenariene. Prosjektet bringer sammen eksperter innen modellering og observasjoner av klimasystemet fra Norge og USA. Den nye kunnskapen fra prosjektet vil være relevant for brukere og beslutningstakere i jobben med å nå klimamålene fra Parisavtalen.

Dust is the most abundant species of aerosol in the atmosphere. While mineral dust from deserts is the largest source, an important but less well-studied component is soil dust from sparsely vegetated surfaces. Commonly referred to as “anthropogenic dust”, arising from the influence of human activities on land surfaces and subsequent increase in wind erosion and dust emissions, this source is believed to contribute a substantial fraction to the total global dust load. However, the contribution and climate impact of anthropogenic dust, through interactions with radiation, clouds and precipitation, is poorly quantified. Concurrently, large changes in the environmental and socioeconomic drivers of anthropogenic dust emissions are projected in the coming decades, including land-based climate mitigation measures. The uncertainties surrounding anthropogenic dust hamper our ability to accurately model global dust levels, quantify aerosol radiative forcing and project climate implications of anthropogenic pressures on the land surface. ARIDITY will constrain this uncertainty by rigorously exploring sensitivities to poorly known physical dust parameters, leverage a growing body of observations, and integrate the resulting insights with the Shared Socioeconomic Pathways to provide a novel bound on the potential future climate influence of anthropogenic dust. ARIDITY sits at the nexus of two of the critical challenges for climate science: Reducing aerosol radiative forcing uncertainty, and understanding land-atmosphere-climate interactions. By bringing together experts in aerosol modeling, observations and process parameterization, and developing novel methodologies and tools, ARIDITY will deliver knowledge beyond the current scientific frontier, and bridge science-policy gaps in climate mitigation.

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek