Tilbake til søkeresultatene

POLARPROG-Polarforskningsprogram

Greenland ice sheet evolution and stability

Alternativ tittel: Grønlandsisens utvikling og stabilitet

Tildelt: kr 11,2 mill.

Grønlandsisen er en av de største bidragsyterne til havnivåstigning i dag, og forventes å fortsette å miste masse i fremtiden under økende arktisk oppvarming. Havnivåstigning truer folks leveområder, livsvilkår og infrastruktur. Derfor er det ytterst viktig å redusere usikkerheten i beregningene av fremtidig havnivåbidrag fra Grønlandsisen. Forskningsprosjektet GREASE har to hovedmål, som tar for seg isens kortsiktige og langsiktige respons på klimaendringer. Det første målet er å bestemme øvre grenser for hastigheter på havnivåbidrag fra Grønlandsisen fram til 2050, 2100 og 2150. Resultatene vil danne grunnlag for planer for beskyttelse av byer og infrastrukturer i kystområder over hele verden. Det andre målet er å finne klimaendringssenarioer som fører til en stabilisering av Grønlandsisen fram til 2500. Dette vil bidra til evaluering av globale utslippsmål for å unngå et betydelig tap av Grønlands isdekke. Prosjektet vil utvikle og bruke nye modelleringsteknikker for å studere isdekkets utvikling knyttet til fremtidige klimaendringer. Den vil kombinere prosessforståelse og detaljert informasjon fra ulike is- og klimamodeller.

The Greenland ice sheet is one of the largest contributors to global mean sea-level rise today and is expected to continue losing mass in the future under increasing Arctic warming. Sea-level rise is threatening people’s habitat, livelihoods, and infrastructure. Therefore, reducing uncertainties in projections of future sea-level contribution from the Greenland ice sheet is of the highest importance for people living close to the coast and for planners working on protection plans for cities and infrastructure in coastal areas worldwide. In addition, it has been argued that warming beyond a certain threshold already during our own lifetime could bring the ice sheet over a tipping point and into a sustained and irreversible retreat, leading to meters of sea-level rise on a thousand-year timescale. The research project GREASE will provide a fundamental breakthrough in our understanding of the future stability of the Greenland ice sheet and its associated sea-level contribution using novel modelling techniques (standalone and coupled ice sheet-Earth System modelling). In close exchange with users, GREASE will provide actionable science to coastal planners and policy makers.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

POLARPROG-Polarforskningsprogram