Tilbake til søkeresultatene

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering

The 11th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage (TCCS-11)

Tildelt: kr 0,20 mill.

Det søkes om arrangementsstøtte (kNOK 200) til gjennomføring av The 11th Trondheim CCS Conference (TCCS-11), som går i tidsrommet 22-23 juni, 2021. Konferansen er et viktig bidrag i å akselerere implementeringen av CCS gjennom at det etableres en møteplass for å løfte frem og diskutere pågående arbeid og nye aktiviteter innen CCS utført av forskningsinstitusjoner, universiteter og i industribedrifter. Konferansen dekker hele verdikjeden for CO2. Hovedaktivitetene er: planlegging og organisering, gjennomføring av konferansen, utdeling av SINTEF and NTNU CCS Award, publisering av proceedings, samt rapportering. Konferanseprogrammet består at to plenums-sesjoner (22. og 23. juni) og fem eller seks parallelle faglige sesjoner begge dagene. Det vil være åtte keynote-foredrag i åpningssesjonen på dag 1, og fire faglige keynote-foredrag på dag 2, inkludert et foredrag fra vinneren av SINTEF and NTNU CCS Award. Det arrangeres en postersesjon på dag 1. En organisasjonskomite og en vitenskapelig komite er oppnevnt, og prosjektleder for konferansen er Nils A. Røkke. Konferansen har totale, budsjetterte kostnader på kNOK 2.588, hvorav kNOK 593 er direkte kostnader. Med estimerte inntekter på kNOK 2.200, er foreløpig beregnet underskudd på kNOK 390. Inntektssiden er imidlertid beheftet med vesentlig usikkerhet da den baseres på antall deltakere og sponsorinntekter. Det omsøkte beløp er kNOK 200. Konferansen har meget god overensstemmelse med CLIMITs mandat, bidrar effektivt til en tettere kopling mellom ulike FoU-aktører, har en klar internasjonal profil, og arrangeres i den hensikt å bidra til formidling av forskningsresultater og stimulering til nye aktiviteter. Konferansedeltakernes helse og sikkerhet er organisasjonskomiteens øverste prioritet. På grunn av den pågående korona-pandemien, vil konferansen denne gang arrangeres utelukkende digitalt.

Budsjettformål:

CLIMIT-Forskning, utvikling og demo av CO2-håndtering