Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Unravelling the role of oxytocin in behavioural flexibility

Alternativ tittel: Å avdekke oksytocins rolle i atferdsmessig fleksibilitet

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

324783

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Geografi:

Atferdsmessig fleksibilitet, som er evnen til å justere sin adferd på riktig måte som svar på et miljø i endring, er forbundet med forbedret livskvalitet og høyere motstandskraft mot stressfaktorer. På motsatt side er atferdsmessig infleksibilitet knyttet til flere psykiatriske sykdommer, som for eksempel autisme. Til tross for at atferdsmessig fleksibilitet spiller en nøkkelrolle i helse og velvære, er dets nevrobiologiske grunnlag fortsatt ikke fullt forstått. Nye bevis tyder på at hormonet oksytocin spiller en kritisk rolle i atferdsmessig fleksibilitet. Dermed er hovedmålet med dette prosjektet å avdekke oksytocins rolle i atferdsmessig fleksibilitet ved å bruke en tilnærming som kombinerer resultater fra eksperimentelle, observasjons- og langsgående studier. Intranasalt administrert oksytocin kan øke oksytocinnivået i hjernen. Dermed vil det bli utført et eksperiment for å vurdere oksytocins effekt på atferdsmessig fleksibilitet som svar på skiftende sosial og ikke-sosial informasjon sammenlignet med en placebo intranasal spray. Rollen til oksytocinsignalgenvarianter for atferdsmessig fleksibilitet hos voksne vil bli utforsket ved bruk av store populasjonsbaserte datasett. I erkjennelse av at virkningen av oksytocin-genvarianter på atferdsmessig fleksibilitet sannsynligvis vil endre seg i løpet av levetiden, vil dette prosjektet også undersøke samspillet mellom oksytocingenvarianter og miljø i populasjonsbaserte langsgående datasett på tvers av ungdom og graviditet. Tilpasning til miljøer i rask endring er blant de mest verdifulle personlige egenskapene for individer som må navigere et komplekst dagligliv. Derfor representerer dette prosjektet en viktig innsats for å forstå oksytocins rolle i atferdsmessig fleksibilitet, noe som vil utvide vår forståelse av sinnet, psykiatriske tilstander forbundet med atferdsmessig infleksibilitet og intranasalt oksytocins potensial som terapeutisk behandling.

Behavioural flexibility, which is the ability to appropriately adjust one’s behaviour in response to a changing environment, is associated with improved quality of life and a higher resilience to stressors. Conversely, behavioural inflexibility is linked with several psychiatric illnesses, such as autism. Despite the key role for behavioural flexibility in health and wellbeing, its neurobiological basis remains elusive. Emerging experimental and evolutionary evidence from both the project team and other groups suggest that the neuropeptide oxytocin plays a critical role in behavioural flexibility. Thus, the primary objective of this project is to unravel oxytocin's role in behavioural flexibility by using a synergistic approach that combines outcomes from a series of experimental, observational, and longitudinal studies. A randomised, placebo-controlled, within-participant intervention trial will be performed to assess intranasal oxytocin's effect on cognitive and behavioural flexibility in response to shifting social and non-social cues in men and women using two different oxytocin dosages. The role of gene variants in the oxytocin signalling pathway on behavioural flexibility in adults will be explored using large population-based datasets. Recognising that the impact of oxytocin gene variants on behavioural flexibility is likely to change across the lifespan, this project will also investigate the interaction of oxytocin gene variants and environment in population-based longitudinal datasets across youth and the course of pregnancy. Adaption to fast-changing environments is among the most valuable personal attributes for individuals navigating the complexities of daily life. Hence, this project represents an ambitious effort to understand oxytocin’s role in behavioural flexibility, which will expand our understanding of the mind, psychiatric conditions associated with behavioural inflexibility, and intranasal oxytocin's potential as a therapeutic treatment.

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol