Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Teamwork analytics for training collaborative problem solving in professional higher education

Alternativ tittel: Læringsanalyse som verktøy i teamlæring og problemløsning i høyere utdanning

Tildelt: kr 12,0 mill.

Prosjektnummer:

324826

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2025

Geografi:

Samarbeidsland:

Problemløsning i samarbeid med andre og effektivt teamarbeid er viktige kompetanser i et utdannings-og arbeidsliv i stadig endring. Et sentralt spørsmål er hvordan utdanning og etterutdanning kan bidra til å forberede og videreutvikle lærende til slike arbeidsformer. I TeamLearn prosjektet vil vi utforske hvordan nye muligheter innen digitale teknologier og læringsanalyse kan støtte felles problemløsing gjennom automatisk genererte tilpassede tilbakemeldinger om teamaktivitetene. Prosjektet følger studentteams i tre profesjonsutdanninger; medisin, juss og sykepleie, i teamaktiviteter som involverer problemløsning typisk for deres fagfelt, for eksempel, krisesituasjoner på intensivavdeling, vanskelig pasientdiagnostisering og rettssaker. Prosjektet bruker design-basert metodologi for å utvikle og prøve ut et læringsanalysebasert dashboard (MAD) i ulike teamorganiserte situasjoner hvor studentene lærer gjennom å løse fagrelevante problemer. Dashboardet vil visualisere sanntidsinformasjon om teamaktiviteter til både studentene og lærere/veiledere og skal presentere den i form av tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene skal være ressurser for refleksjon om egen læring og veiledningspraksis. Resultater fra prosjektet vil bidra til en bedre forståelse av hvordan læringsanalyse kan støtte teamaktiviteter og problemløsning i profesjonsutdanning og har et potensiale for oppskalering til andre disipliner og arbeidsliv. TeamLearn er et tverrfaglig prosjekt som kombinerer utdanningsforskning med ekspertise fra informatikk og datavitenskap. Prosjektet koordineres av Institutt for pedagogikk ved UiO. Partnere er Universitet Sør-Øst Norge, Monash University (Australia), Medisinsk og Juridisk fakultet ved UiO, og forskere fra Australia, USA, Finland og Nederland.

Collaborative problem solving and effective teamwork in education or industry are key for employability and lifelong learning. Collocated teamwork, in which participants share the same physical space but use advanced technologies to solve (acute) problems, remains an important practice across domains, despite the online revolution. Educators and leaders in Norway and internationally require research knowledge about how new digital technology and data science techniques can be integrated into and assist in learning and developing collaborative problem solving and teamwork competences. Using design-based interventions, the TeamLearn project will (1) analyse the collaboration and collect perceptions of students and teachers in medical interprofessional, nursing and legal education about collaborative problem solving and teamwork; (2) design, together with teachers, students and developers, a tool which uses digital traces of teamwork to display automated feedback to users; (3) develop, implement and evaluate learning scenarios in which the automated feedback tool is used to assist the improvement of teamwork and collaborative problem solving in professional higher education. TeamLearn is a multidisciplinary project, with national and international partners, which addresses a challenge at the intersection of learning sciences, learning analytics and educational design. It will generate new knowledge and methods for combining multimodal data analytics of verbal, physical, and interactional processes involved in teamwork for use in teaching and learning. The project’s outcomes will be of international academic interest, as they will address growing interest in the authentic assessment and development of 21st-century skills. The project will have an impact on practice, by providing new tools and instruments to support more learning effective teamwork in education and industry.

Aktivitet:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren