Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Decoding Digital Media in African regions of Conflict

Alternativ tittel: Décodage des Médias numériques dans des régions Africaines de Conflit

Tildelt: kr 10,0 mill.

Voksende konflikter truer de siste tiårenes positive utvikling, ikke minst i regioner i Afrika sør for Sahara. Digital kommunikasjon synes å ha innvirkning både på hvordan konflikter utvikler seg og på hvordan de formidles, men det er behov for empiriske bevis på digitale mediers rolle i konflikter. Hovedmålsetningen med prosjektet er å studere forskjellige gruppers bruk av sosiale medier og disse medienes spredning, innhold og agendasettingsfunksjon i afrikanske regioner rammet av konflikt. Etiopia og Mali er valgt som fokusland for forskningen, ettersom de representerer to viktige konfliktområder, nemlig Afrikas Horn og Sahel. Erfaringer fra disse to landene kan bidra til å gi relevant kunnskap om digitale mediers rolle i pågående konflikter. Selv om landene er vidt forskjellige har de begge en historie kjennetegnet av svake sosiale kontrakter, svært sammensatte befolkninger preget av stor grad av ulikhet og konflikter mellom polariserte etniske grupper. Gjennom en ambisiøs tverrfaglig tilnærming som kombinerer medie- og konfliktstudier, antropologi og samfunnsvitenskapelig dataanalyse og et bredt spekter av metoder, søker prosjektet ny kunnskap om befolkningers bruk av sosiale medier, hvordan desinformasjon og hatefulle ytringer spres gjennom digitale nettverk, diasporas rolle i konflikter og forholdet mellom digitale og tradisjonelle medier (radio) i regioner med relativt lav internettdekning. Prosjektet tar sikte på å etablere prinsipper for å forhindre, håndtere og løse konflikter på en bærekraftig måte. I prosjektet deltar universiteter og NGOer i Etiopia, Mali, Nederland og Norge. Prosjektet ledes av Institutt for Journalistikk og Mediefag ved OsloMet. Siden det er overraskende lite kommunikasjon mellom forskning på engelsk og fransk – to store fellesspråk på det afrikanske kontinentet, prosjektet tar sikte på å bygge bro mellom de to forskningstradisjonene, samtidig som det vil inkludere lokale, afrikanske språk og tradisjoner.

Conflicts and insurgencies threaten to reverse development progress made in recent decades, not least in regions of sub-Saharan Africa. Digital communication is assumed to have a severe impact both on how conflicts develop and how they are being mediated, but there is a need for more empirical evidence on the role of digital media in regions of conflict. Addressing this challenge, the key goal of the DD-MAC project is to gather empirical evidence defining and demonstrating the use, spread, content, and agenda-setting role of social media in regions of conflicts in sub-Saharan Africa. Ethiopia and Mali have been selected as focal points of research as they represent two important regions of ongoing conflicts, namely the Horn of Africa and the Sahel. Experiences from Ethiopia and Mali could help illuminate our perceptions of digital media's role in ongoing conflicts. Concomitantly two very different countries, they are both historically tied to weak social contracts, have large diasporas, complex realities of inequalities and conflicts between polarized groups on ethnic lines. Through an ambitious interdisciplinary approach combining media and conflict studies, anthropology and computational social science, and a wide range of methodologies ranging from focus groups interviews, nethnographies, 'scraping' of a large amount of social media data, network analysis, media content tracking, and discourse analysis, the project will gain important new knowledge of citizens' social media use, how disinformation and hate speech spread through digital networks, the role of diasporas in conflicts, and the relationship between digital media and traditional media (radio) in regions with relatively low internet connectivity. The project aims at establishing principles and processes to prevent, manage and resolve conflict in a sustainable manner and present them in a context-specific theory on digital media’s role in conflicts in African regions.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NORGLOBAL2-Norge - global partner