Tilbake til søkeresultatene

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser

Shaping the Digital World Order: Norms and Agency along the Digital Silk Road in Southeast Asia (NORM)

Alternativ tittel: Påvirkning av den Digitale Verdensorden: Normer og Påvirkning langs Den Digitale Silkeveien in Sør-Øst Asia (NORM)

Tildelt: kr 12,0 mill.

NORM handler om implementeringen av Kinas Digitale Silkevei, Digital Silk Road (DSR), i utvalgte tilfeller over Sørøst-Asia, en region der Kina investerer tungt i digital teknologi. Hovedmålet er å identifisere hvordan DSR former den digitale verdensorden og dens normer, og hvordan relevante interessenter i utviklingsland responderer på initiativet. Gjennom DSR gir kinesiske selskaper investeringer i høyteknologisk utvikling, inkludert kunstig intelligens, telekommunikasjonsnettverk, overvåkingsteknologi, cloud computing, netthandel og Smart City programmer. Vi trenger å vite mer om DSR fordi den potensielle konkurransen om å omskrive globale regler kan resultere i et teknologisk og normativt skille som vil forme geopolitikken i det 21. århundre. DSR kan forbedre global digital tilkobling, men den kan også spre autoritarisme, undergrave demokrati og grunnleggende menneskerettigheter og øke digitale ulikheter. Til tross for dens iboende politiske betydning mangler vi imidlertid grunnleggende innsikt i de politiske og sosiale konsekvensene for utviklingsland som mottar investeringene. Ved å bruke en kombinasjon av kvalitative forskningsmetoder, inkludert intervjuer og dokumentanalyse, vil teamet undersøke hvordan relevante interessenter i Malaysia, Indonesia og Filippinene navigerer mulighetene og risikoen ved Kinas investeringer i digital teknologi. Prosjektet går over 45 måneder og er delt inn i tre deler – en teoretisk, en empirisk og en analytisk. I løpet av 2023 har teamet samlet inn data i Malaysia, Indonesia og Filippinene. PRIO-teamet har besøkt de tre landene i henholdsvis mai, august og september og møtt flere interessenter fra myndigheter, næringsliv, forsvar, sivilsamfunn og akademia for ekspertintervjuer, fokusgruppediskusjoner og rundebordssamtaler. Teamet er nå i ferd med å fullføre de få gjenværende intervjuene og begynne kodingen og analysen av dataene.

The Digital Silk Road (DSR) is the component of the Belt and Road Initiative (BRI) that aims to establish China as the global technological superpower. The potential contest to rewrite global rules could result in a technological and normative rift that will shape the geopolitics of the 21st century. Yet, despite the intrinsic political significance of China’s Digital Silk Road, we lack fundamental insights into its political and social consequences for recipient developing countries. Recognising the imperative to fill this knowledge gap, NORM takes a comparative approach to examining how relevant stakeholders in Malaysia, Indonesia and the Philippines navigate the opportunities and risks presented by China’s digital technology investments. In this interdisciplinary project, we focus our empirical analysis and theoretical development on the political and social consequences of DSR projects in recipient developing countries, as well as for the digital world order. In WP1, we develop a theoretical framework to analyse international norms governing cyberspace and how these are interpreted by actors along the Digital Silk Road. In WP2, we build comparative knowledge on how stakeholders from government, business and civil society in Malaysia, Indonesia, and the Philippines negotiate DSR investments to serve their interests and agendas. In WP3, we determine if the three countries align with the Chinese or the Western technological and normative model, or if they create their own, and what the implications are for the digital world order. In WP4, we manage communication activities through targeted channels to scholarly, policy and public audiences. In doing so we realise and communicate our objective of identifying how China’s Digital Silk Road shapes the digital world order and its norms.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

UTENRIKS-Internasjonale forhold - utenriks- og sikkerhetspolitikk og norske interesser