Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

The Freedom to Choose

Alternativ tittel: Frihet til å velge (Norwegian)

Tildelt: kr 12,5 mill.

Idealet om at mennesker skal stå fritt til å velge og bør holdes ansvarlige for valgene de tar er grunnleggende i den moderne verden. Faktisk er hensynet til individuell frihet og personlig ansvar fremtredende i nesten alle områder av samfunnet, fra politiske debatter til hverdagslivet. Prosjektet «Frihet til å velge» (Freedom to Choose/FREE) skaper en unik plattform for tverrfaglig eksperimentell forskning på oppfatninger av det frie valg, og hvordan hensyn til valgfrihet påvirker atferd og politiske holdninger. Av spesielt stor betydning, er at FREE vil skape vitenskapelige synergier mellom økonomi og psykologi, både når det gjelder forskningsmetoder og teoretiske perspektiv. Ved å kombinere de komplementære styrkene til de to disiplinene, er det overordnede målet til FREE å gi ny innsikt i hvordan folk flest tenker om det frie valg, som i neste steg kan kaste lys over holdninger til omfordelingspolitikk og statlig regulering. FREE-prosjektet består av tre arbeidspakker. Den første arbeidspakken, WP1: Persepsjon av det frie valg, vil studere hva folk i befolkningen generelt anser som frie valg og når de holder andre personlig ansvarlige for sine valg. Den andre arbeidspakken, WP2: Frihet versus Rettferdighet, vil studere hvordan hensynet til frihet og personlig ansvar påvirker viljen til å akseptere ulikhet og holdninger til omfordelingspolitikk. Denne forskningen vil gi en omfattende analyse av hvordan idealet om at mennesker skal stå fritt til å forfølge sin egen idé om det gode liv, som å hjelpe sine kjære mer enn fremmede, former fordelingsadferd og personlige syn på fordelingspolitikk. Den tredje arbeidspakken, WP3: Paternalisme og økonomiske valg, vil undersøke hvordan hensyn til friheten å velge blir avveid mot andre hensyn for individuell velferd, og hvordan denne avveiningen påvirker støtten til paternalistiske intervensjoner i samfunnet.

FREE consists of three work packages. The first work-package, WP1: Perceptions of free choice, provides ground-breaking studies of what people in the general population view as a free choice and when they holdothers personally responsible for their choices. This work-package includes a combination of survey experiments and incentivized behavioral experiments, designed to establish under what conditions people are viewed as having the freedom to choose and the implications of these perceptions for the attributions of personal responsibility. The second work-package, WP2: Freedom versus fairness, involves ambitious studies of how considerations of freedom and personal responsibility affect the willingness to accept inequality and attitudes to redistributive policies. In Western societies, there is an inherent tension between the liberal ideal that individuals should have the freedom to pursue their own idea of the good life and the egalitarian ideal that inequalities due to luck are unfair and should be eliminated. This work package will provide a comprehensive analysis of how the ideal that people should be free to pursue their own idea of the good life - and help those they care about - shapes individual distributive behaviour and its implications for redistributive policies. The third work-package, WP3: Paternalism and economic choices, introduces a truly novel approach to research on paternalism. FREE will use survey’s experiments and incentivized behavioral experiments to study how concerns for the freedom to choose is traded off against concerns for individual welfare and how this trade-off affects the support for paternalistic interventions in society. FREE will conduct a global study across 80 countries to shed new light on the striking differences in attitudes to inequality and paternalistic policies across the world.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder