Tilbake til søkeresultatene

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning

The Political Executive: Cabinet Government Praxis Between Laws and Norms

Alternativ tittel: Regjeringen: Regler, normer og praksis

Tildelt: kr 10,7 mill.

POLITEX stiller fire grunnleggende og sammenhengende spørsmål: Hvilken status og hvilke funksjoner har regjeringen? Hvordan fatter regjeringen beslutninger? Hva kjennetegner og former rollen som statsråd? Og hvordan overføres rolleforståelser og normer om beslutningsfatting til nye regjeringsmedlemmer? Prosjektet studerer også spenningen regjeringsinstitusjonen står i, mellom fragmenterende krefter som flerpartiregjeringer og sektorspesialisering på den ene siden, og integrerende krefter som beslutningsregler og et sterkt statsministerens kontor på den andre. Statsvitenskapen og jussen har viet størst interesse til formelle regler organisasjonsstrukturer. Når regjeringen knapt eksisterer rent konstitusjonelt, som i Norge, må vi også fokusere på normer og sosialisering for å forstå hvordan regjeringen fungerer i praksis. Derfor kombinerer POLITEX sosiologiske og historiske perspektiver med perspektiver fra statsvitenskap og juss. Prosjektets forskningsdesign er intensivt, med mest omfattende datainnsamling for Norge og noe mer begrenset datainnsamling for Sverige og Danmark. Prosjektet sammenligner på tvers av land på enkelte spørsmål. Datainnsamlingen består av intervjuer med politiske og byråkratiske eliteaktører, en survey, dokument- og arkivstudier og innsamling av biografiske data om regjeringspolitikere. Vitenskapelig innebærer prosjektet at det blåses nytt liv i en forskningsretning der det har vært lite aktivitet de siste 25 årene. Landsammenligningen og tverrfagligheten gjør det mulig for prosjektet både å skape ny forståelse for kollegialitet i regjeringene i de nordiske landene og å utvikle ny teori om kollegialitet og dens betingelser. Slik teoriutvikling vil være nyttig også for studier av regjeringer i andre land og politiske kontekster.

The project asks four fundamental and interrelated questions: What are the status and functions of the cabinet? How does the cabinet make its decisions? What characterizes and shapes the role of the cabinet minister? And: How are norms about agenda setting, decision-making, and roles in the cabinet transferred to new office holders? In political science and legal scholarship, formal regulations and institutional structures have often been privileged objects of studies. When trying to understand cabinet government, an arena only partially regulated by , there is a clear need to look beyond formal structures. When the cabinet barely exists constitutionally, as in Norway, approaches focusing on informal norms, practices, and socialization must be used to understand cabinet practice. Therefore, we combine sociological and historical theoretical perspectives with perspectives from political science and legal scholarship in studying the operation of cabinet government. In terms of research design, the project is in-depth, spatial and temporal. Deepest data will be collected for Norway, but considerable data will be collected for Sweden and Denmark, too, to accommodate spatial comparisons. The project's data collection components are interviews, a survey, document/archive study, and biographic data. For the scientific community, the project will entail a timely renewal of a research agenda that has been quiet the last 25 years. The aptness of the country cases and the multidisciplinary research design will enable both new empirical data on and understanding of collegiality in the Nordic countries and the development of new theory on the forms of and conditions for collegiality, which can be used heuristically in the study of government collegiality in other countries and other political contexts.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

DEMOS-Demokratisk og effektiv styring, planlegging og forvaltning