Tilbake til søkeresultatene

NORGLOBAL2-Norge - global partner

Strengthening Fragile States through Taxation

Alternativ tittel: Sårbare stater, statsbygging og skatt

Tildelt: kr 11,0 mill.

Den foreliggende litteraturen om sårbare stater og statsbygging har bidratt til viktig innsikt, men hvordan og hvorledes statsbyggingen skal finansieres gir det får svar på. Utgangspunktet for FRAGTAX-prosjektet er derfor den manglende brikken i statsbyggings puslespillet er finansiering og inntekt, og den eneste måten dette kan skaffes til veie på i en stat på en bærekrafting måte er gjennom nasjonal beskatting. Utfordringen er at vi fortsatt har liten kunnskap om hvordan sårbare stater faktisk fungerer, og under hvilke forhold og på hvilke måter aktører i eller utenfor staten undergraver eller eksplisitt utfordrer statens skatteadministrasjon. FRAGTAX sitt utgangspunkt er derfor at forutsetningene for statsbygging og beskatning ikke kan studeres uten at vi undersøker vilkårene for politisk autoritet. For å løse denne forskningsutfordringen har vi utviklet en ny tilnærming til å analysere hvordan politisk myndighet over fiskal autoritet vokser frem, og hvordan denne enten reproduseres, transformeres eller bestrides. Basert på dette stiller FRAGTAX det grunnleggende spørsmålet: Hvorfor lykkes noen land med å bygge funksjonelle skatteregimer og andre ikke? For å svare på dette spørsmålet må vi analysere hvordan den politiske myndigheten til å skattlegge er etablert, utøvet og vedlikeholdt over tid. Dette vil vi gjøre i tre utvalgte landstudier som viser varierende former for politisk autoritet over fiskal kapasitet og beskatning, nemlig Liberia, Mali og Tanzania. FRAGTAX vil bli implementert i samarbeid mellom NUPI og CMI i Norge, og ARGA (Mali), Mzumbe University (Tanzania) og Platform 4 Dialogue and Peace (Liberia).

State-building requires predictable income, and domestic taxation is the essential component. In the absence of an autonomous domestic revenue base, the many necessary activities that states are expected to perform and that the international community attempts to assist fragile states in fulfilling – such as protecting borders and the population, providing justice, and delivering basic services – become impossible. We argue that the missing piece in the state-building puzzle is domestic revenue, and the only way this can be raised is through institutional procedures for domestic taxation. The research challenge is that we remain in the dark concerning how political rule in fragile states work, and under what circumstances other actors inside or outside the state, undermine or explicitly challenge the tax administration of the state. This leads us to ask the fundamental question: Why do some countries succeed in building functional tax regimes and others not? FRAGTAX’s point of departure is that state-building and taxation cannot properly be studied without making inquiries into the conditions of political authority. Our response to this challenge is to therefore analyse how the political authority to tax is established, exercised and maintained over time. To explain variation in why some states are more successful in building functional tax regimes than others, FRAGTAX has selected three cases with varying forms of political authority over fiscal capacity and taxation: Liberia, Mali and Tanzania.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

NORGLOBAL2-Norge - global partner