Tilbake til søkeresultatene

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

The Choice Architecture of Admission to Education (ArcEd)

Alternativ tittel: Utforming av utdanningsopptak

Tildelt: kr 8,0 mill.

Utdanningssystemer streber etter å være rettferdige og inkluderende slik at hver enkelt kan nå sitt utdanningspotensial uavhengig av bakgrunn. Europa har imidlertid opplevd en rask økning i økonomisk ulikheten det siste tiåret, og utdanningsulikhet er en viktig bidragsyter. Finnes det utdanningsprosesser som hindrer vanskeligstilte studenter fra å nå sitt potensial. ArcEd-prosjektet studerer rollen opptak til utdanning spiller i å skape eller fjerne barrierer for sosial mobilitet. ArcEd er et tverrfaglig prosjekt (utdanningsøkonomi, atferdsøkonomi, psykologi og genetisk epidemiologi) med en ny og ambisiøs tilnærming til å forstå avgjørende faktorer, begrensninger og konsekvenser av opptak til utdanning. Prosjektet bruker et “Choice Architecture” rammeverk til å beskrive og forstå prosessene som styrer opptak til utdanning. Rammeverket består av tre elementer: 1) målene som brukes som tildelingskriterier i opptaksbeslutninger, 2) valgene studentene tar basert på deres evner, preferanser og forventninger, og 3) institusjonene som styrer opptak til utdanning. For å studere disse prosessene i opptak til videregående og høyere utdanning i Norge, tar prosjektet i bruk rike datakobling og analytiske teknikker på forskningsfronten på tvers av akademiske disipliner. Forskningen vil gi verdifull kunnskap for forskere, beslutningstakere og praktikere.

Educational systems strive to be fair and inclusive, so that each individual can reach their educational potential regardless of background. However, economic inequality has rapidly increased throughout Europe over the last decade, and educational inequality is a major contributing factor. This raises the question of whether there are educational processes that hinder students with disadvantaged backgrounds from reaching their potential. The ArcEd project studies one such process with the potential to affect inequality by creating or removing barriers to social mobility; admission to education. ArcEd is an interdisciplinary project (economics of education, behavioral economics, psychology and genetic epidemiology) taking a novel and ambitious approach to understanding the determinants, constraints and consequences of admission to education. The first core methodological innovation lies in the integration of an unparalleled data linkage and state-of-the-art analytical techniques across academic disciplines to study admission to upper secondary and higher education in Norway. The second core methodological innovation is the development of the novel Choice Architecture framework used to describe and understand the processes that govern admission to education. The framework is comprised of three elements: 1) the metrics used as allocation criteria in admission decisions, 2) the choices students make based on their abilities, preferences and beliefs, and 3) the institutions that govern admission into education. The research will highlighting gains from interdisciplinary methodological collaborations in the context of admission to education and provide knowledge of great use for researchers, policy makers and practitioners. ArcEd also aims to build an interdisciplinary network of empirical scholars using register data in educational research. The proposed research has a high potential for both academic and societal impact.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FINNUT-Forskning og innovasjon i utdanningssektoren

Finansieringskilder