Tilbake til søkeresultatene

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

A climate for spruce? New forest management to mitigate bark beetle risks under climate change

Alternativ tittel: Et klima for gran? Ny skogbehandling for å redusere risikoen for barkbilleangrep i et endret klima

Tildelt: kr 12,5 mill.

Prosjektnummer:

325319

Prosjektperiode:

2022 - 2027

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Samarbeidsland:

Gran er et av de viktigste treslagene i Europa, både i økonomisk forstand og fordi gran bidrar med viktige økosystemtjenester slik som karbonbinding og produksjon av karbonnøytrale råvarer. Fremtiden til kommersielt granskogbruk trues imidlertid i mange land av enorme utbrudd av stor granbarkbille (Ips typographus). Bare i 2019 drepte denne billen >110 millioner m3 gran i Europa – 8 til 48 ganger mer enn normalen for de fire foregående tiårene – og klimaendringer forventes å forsterke denne utviklingen ytterligere. I prosjektet SPRUCEBEETLE vil vi undersøke om den måten vi forvalter granskogen på i dag – med fokus på rene, jevnaldrete granskoger med lang omløpstid – er optimal for å sikre at skogen fortsatt vil fange karbon og produsere tømmer i en fremtid der klimaendringer vil gi økt risiko for barkbilleutbrudd. Vi vil blant annet forbedre den grunnleggende forståelsen av hvordan abiotiske og biotiske drivere bidrar til barkbilleutbrudd gjennom detaljert hydrologisk modellering av hvordan tørkestress påvirker grana samt studier av hvordan barkbiller og deres medfølgende blåvedsopper dreper stressede trær. Vi vil videre utnytte Norges unike infrastruktur med detaljert kartfestet skoginformasjon til å utvikle «vegg-til-vegg» modellerings- og overvåkingsverktøy for barkbilleangrep på nasjonalt nivå. Disse verktøyene vil inkludere et risikovurderings- og styringsverktøy for barkbilleangrep og et rammeverk for å simulere hvordan ulike skogforvaltningsregimer og klimascenarioer påvirker karbonbinding, tømmerproduksjon og risikoen for barkbilleangrep. Til slutt vil vi sammenligne dagens skogforvaltning basert på rene, jevnaldrete granskoger ('business-as-usual') med alternative forvaltningsregimer, slik som aldersblandet og treslagsblandet skog. Dette vil fortelle oss om dagens skogforvaltning, bygget rundt modeller og simuleringer som ikke inkluderer barkbilleangrep, faktisk kan bli snudd på hodet når vi tar økt risiko for barkbilleutbrudd med i modellene. Så langt har prosjektet fokusert på utvikling av de grunnleggende modeller der er nødvendige for å realisere målene i prosjektet. Dette inkludere et «vegg-tilvegg»-skog modellerings verktøy samt granbarkbille under ulike klima forhold og skogforvaltningsregimer. I løpet av det neste året vil disse verktøy gjøres fritt tilgjengelige.

Norway spruce makes up 25% of the productive forests in Europe, with ca. 7.5 billion m3, and is the most important tree species in Europe in economic terms. Healthy spruce forests also provide crucial ecosystem services, including mitigation of climate change by CO2 sequestration and provisioning of carbon-neutral raw materials that can substitute products with high carbon emissions. However, unprecedented insect outbreaks are now threatening the future of commercial spruce forests over large areas. The European spruce bark beetle (Ips typographus) mass-attacks and kills healthy spruce trees, and beetle activity is promoted by climate change both directly (faster development, longer reproductive season) and indirectly (stressed host trees). In 2019 alone, the spruce bark beetle killed >110 million m3 spruce in Europe – 8 to 48 times more than the baseline mortality rate over the four preceding decades – and beetle epidemics are expected to further intensify and expand northwards with progressive climate change. Despite the enormous impact of the beetle, there is still insufficient science-based knowledge about how to manage spruce bark beetle populations effectively, particularly at a landscape scale. In the SPRUCEBEETLE project, we will first develop robust scientific projections for long-term bark beetle damage in Norway by analyzing the main drivers promoting build-up of beetle populations, and then evaluate the effect of short- and long-term risk-reducing management measures. We will determine how forest structure (spatial structure, age and species composition) and biotic/abiotic stressors influence bark beetle damage and estimate the effect of different short- and long-term management measures using simulation models. This ambitious project requires close coordination between researchers from different subject areas, spanning from the chemical ecology of spruce-insect-microbe interactions to molecular biology, forest production and climate modelling.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIPRO-Fri prosjektstøtte

Finansieringskilder