Tilbake til søkeresultatene

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Gordisk - pilotering av metode og regelverk for å ta i bruk digitale helseløsninger i helsetjenesten.

Tildelt: kr 0,30 mill.

Formålet med prosjektet er å pilotere en godkjenningsordning som gjør det trygt og enkelt for helsetjenesten å ta i bruk helseapper. Det er i dag stor usikkerhet knyttet til å inkludere digitale helseløsninger i helsetjenesten. Vil digitale helseløsninger gi positive effekter, eller vil de gi merarbeid for helsetjenesten? Er løsningene sikre å bruke og kan vi stole på dem? Tilfredsstiller løsningene regelverket og hvilket ansvar sitter de som tar i bruk slike løsninger? Hvordan opplever pasienten å involveres mer i tjenesten og ta større ansvar for egen helse? Kan alle pasienter inkluderes i en slik ordning eller er det noen grupper som faller utenfor. Hva gjør vi med dem som ikke har digital kompetanse til å inkluderes? Vil fastlegen måtte jobbe på en ny måte når man tar i bruk digitale helseløsninger og hvordan skal insentivordningene være for at de ønsker å ta i bruk slike ordninger? Hvordan opplever bedriftene å forholde seg til en godkjenningsprosess og anskaffelse av slike løsninger? Hvem er det som anskaffer slike løsninger og hvem bør ha det overordnede ansvaret? Hvem betaler for helseapper når de tas i bruk? Hvordan få til samhandling mellom primær og spesialisthelsetjeneste knyttet til digital oppfølging av pasienten i slike løsninger? Som en del av et hovedprosjekt vil vi bygge en nasjonal godkjenningsordning for helseapper, noe som innebærer at vi i fellesskap utvikler et system som sikrer at løsningene vi tar i bruk er trygge og gode for helsetjenesten. I forprosjektet skal vi planlegge aktiviteter og ansvarsområder som skal til for å gjennomføre et hovedprosjekt der fastleger og frisklivssentraler i Rogaland tester ut apper i helsetjenesten, løsninger som har vært gjennom en godkjenningsordning. Vi vil sikre at godkjenningsordningen dekker alle gjeldende krav. Vi vil også planlegge for hvordan ordningen kan integreres med Helsenorge.no. I tillegg vil vi se på muligheten for at ordningen kan bidra til økt innovasjon i helsetjenesten.

Budsjettformål:

HELSEINNOVASJON-Helseinnovasjon

Finansieringskilder