Tilbake til søkeresultatene

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon

Experimental Field Investigation of Leadership Practices Supportive of Work-Satisfaction, Engagement, Performance and Creativity

Alternativ tittel: Experimental Field Investigation of Leadership Practices Supportive of Work-Satisfaction, Engagement, Performance and Creativity

Tildelt: kr 10,2 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

325398

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2021 - 2026

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Stadig omstillingsbehov i arbeidsmarkedet øker betydningen av forskning på tiltak som kan hjelpe arbeidstakere med å tilpasse seg endringer og mestre nye oppgaver. Ny teknologi gjør at mange jobber forsvinner, og jobbene som teknologien skaper er i stadig endring. Dette krever at arbeidstakerne lett tilpasser seg nye utfordringer og kan samarbeide med nye mennesker. Mange opplever dette som belastende og mister opplevelse av mestring og motivasjon. Derfor er det viktigere nå enn noensinne at ledere skaper et arbeidsmiljø som støtter ansatte i stadige omstillinger. Samtidig viser empirisk forskning stor variasjon i hvilken grad ledere evner å skape et støttende arbeidsmiljø. Vårt primære mål er å frembringe ny empirisk kunnskap om intervensjoner som kan fremme lederadferd som skaper støttende arbeidsmiljø. Vi vil utvikle og teste en KUNNSKAP -intervensjon som gir ledere mer kunnskap om støttende lederskap praksis; og en ENACT -intervensjon som øker ledernes bevissthet om menneskets potensiale til å utvikle og lære og hvordan ledere er ansvarlige for å tilrettelegge og støtte opp under ansattes utvikling. Vi gjennomfører en randomisert feltundersøkelse med flere hundre ledere og deres ansatte for å teste hvordan KUNNSKAPS- og ENACT-intervensjonene, både alene og i kombinasjon, påvirker lederpraksis, samt ansattes arbeidstilfredshet, engasjement og prestasjoner. Vi vil samle administrative date fra organisasjonene, i tillegg til tre runder med spørreundersøkelser til ledere og ansatte (før intervensjon, etter intervensjon og oppfølging). Vår omfattende datainnsamling vil gjøre det mulig å undersøke om, hvorfor, hvordan, når og for hvem intervensjonene virker. Dersom intervensjonene virker, vil vi sikre at organisasjoner over hele Norge kan bruke de lett skalerbare lederopplæringsprogrammene som er produsert i dette prosjektet.

Current trends in the labor market raise the importance of research on measures that can help workers to adapt to changes and increase inclusion in work-life. New technology is making many jobs obsolete, and the jobs that technology creates are constantly changing, resulting in a need for workers who adapt easily to new challenges and have innovative ideas. This is stressful to many employees, which may lead to workplace disengagement and poor performance. As such, it is more important now than ever that leaders create a work environment that supports employees and encourages their development. Still, empirical research demonstrates great variation in the extent to which leaders create such a supportive work environment. Our primary objective is to break new ground in the empirical understanding of training that inspires and sustains supportive practices among leaders in the workplace. We will develop and test a KNOWLEDGE intervention that provides leaders with an understanding of supportive leadership practices; and an ENACT intervention that increases leaders’ awareness about the malleability of human potential and how leaders are responsible for scaffolding others’ development. We conduct a large-scale randomized field trial with several hundred leaders and their employees to test both the combined and the individual effect of the KNOWLEDGE and ENACT treatments, measuring the impact on leadership practices and on employees’ work satisfaction, engagement, performance and creativity, using data from multiple surveys, administrative records and video recordings. Our extensive data collection will allow us to investigate if, why, how, when and for whom the treatments are effective. Provided that beneficial treatment effects are found, one key goal is to ensure that organizations all over Norway will be able to utilize the easily scalable leadership-training programs produced in this project, for free.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

VAM-Velferd, arbeid og migrasjon