Tilbake til søkeresultatene

BIONÆR-Bionæringsprogram

Novel texturized hybrid foods targeting future sustainability and health challenges in the Anthropocene

Alternativ tittel: Nye teksturerte hybride matprodukter rettet mot fremtidige bærekraft og helseutfordringer i antropocen

Tildelt: kr 12,0 mill.

Basert på en estimert global befolkningsvekst til rundt 10 milliarder mennesker innen 2050, står vi overfor store utfordringer innen matsikkerhet, bærekraft og helse. EAT-Lancet-kommisjonen har foreslått å løse disse utfordringene gjennom en sunn referansediett som stort sett består av grønnsaker, frukt, fullkorn, belgfrukter, nøtter og umettede oljer, med moderate mengder sjømat og fjærfe. For å redusere miljøpåvirkningen er ingen eller lave mengder rødt kjøtt inkludert. HybridFoods-prosjektet er designet for å møte disse utfordringene gjennom utvikling av næringsrike og sunne produkter med fibrig kjøtt-struktur basert på ny prosess og tekstureringsteknologi. Formuleringene vil være basert på belgfrukter med høyt proteininnhold kombinert med protein og andre næringsstoffer fra biprodukter fra fisk og fjørfe som ellers kastes eller brukes i fôrprodukter med lav verdi. HybridFoods vil også ta for seg nye anvendelser av norsk tang, mikroalger og insektlarver. Ved bruk av minimum bearbeiding av råvarene og valg av tekstureringsteknologi vil man oppnå redusert energiforbruk og forbedret fiberstruktur og saftighet. HybridFoods vil anvende en avansert analytisk plattform for karakterisering av ingredienser, blandinger og prototype produkter. Teksturkarakterisering vil bli sammenlignet med sensorisk oppfatning evaluert av et trent sensorisk panel. Prosjektet vil også omfatte evaluering av alternative ingrediensblandinger med hensyn på ernæringskvalitet og bioaktivitet, og miljø- og samfunnsmessige konsekvenser basert på livssyklusvurdering (LCA) og kostnad-nytte-analyser (CBA).

Based on an estimated global population growth to about 10 billion people by 2050, we are facing major challenges within food security, sustainability, and population health. The EAT-Lancet Commission has addressed these challenges by suggesting a healthy reference diet largely consisting of vegetables, fruits, whole grains, legumes, nuts and unsaturated oils, with moderate amounts of seafood and poultry. To reduce the environmental impact, no or low quantities of red meat are included. The HybridFoods project is designed to meet these challenges through development of nutritious and healthy prototype meat analogue products based on novel bioresource processing and high moisture extrusion and texturization technology. The formulations will be based on high protein legumes combined with protein and other nutrients from fish and poultry byproducts otherwise discarded or used in low value feed products. HybridFoods will also address novel applications of Norwegian seaweeds, microalgae, and insect larvae. By use of minimum processed ingredients and protein plasticization technology, reduced energy consumption and improved texture formation and product juiciness will be obtained. HybridFoods will apply an advanced analytical platform for physicochemical and techno-functional characterization of ingredients, food mixtures and prototype products. Texture characterization will be linked to sensory perception evaluated by a trained sensory panel. The project will also include evaluation of optional ingredient mixtures on nutritional quality and bioactivity, and environmental and societal impacts based on life cycle assessment (LCA) and cost-benefit analyses (CBA).

Budsjettformål:

BIONÆR-Bionæringsprogram

Temaer og emner

Portefølje LivsvitenskapMatMat - Blå sektorMarinLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensInternasjonaliseringLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetMatMat, helse og velværeFNs BærekraftsmålFNs BærekraftsmålMål 12 Ansvarlig forbruk og produksjonHavbrukLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetLTP2 Samfunnsikkerhet, sårbarhet og konfliktAvanserte produksjonsprosesserBransjer og næringerFiskeri og havbrukPolitikk- og forvaltningsområderMatGlobal matsikkerhetPortefølje HavBioteknologiGrunnforskningLTP2 HavPolitikk- og forvaltningsområderFiskeri og kystHavbrukAnnen havbruksrelevant forskningLTP2 Marine bioressurser og havforvaltningFNs BærekraftsmålMål 2 Utrydde sultBioteknologiIndustriell bioteknologiLandbrukHusdyrPolitikk- og forvaltningsområderSkog, landbruk og matPortefølje Industri og tjenestenæringerFNs BærekraftsmålMål 3 God helseAnvendt forskningBioøkonomiØvrig bioøkonomiInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPortefølje Landbasert mat, miljø og bioressurserBransjer og næringerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 Fagmiljøer og talenterMarinHavbrukBransjer og næringerNæringsmiddelindustriAvanserte produksjonsprosesserAvansert produksjonsteknologi som fag og teknologi (ny fra 2015)BioøkonomiLandbrukPlanterLandbrukLandbrukFôr og ernæringMatPortefølje Muliggjørende teknologierMarinFiskeriBransjer og næringerLandbrukLTP2 Bioøkonomi og forvaltningLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBioteknologiLandbruksbioteknologiMatMat - Grønn sektorPortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapPortefølje Naturvitenskap og teknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBioøkonomiSektorovergripende bioøkonomi